Algemene voorwaarden - Algemene voorwaarden

BEDRIJF

Eersteklas taxi – SÖNMEZ UGUR KG

ADRES

Bahnweg 11a, 6406 Oberhofen im Inntal

Radetzkystrae 50/36, 6020 Innsbruck

Voorwerp van het bedrijf: Personenvervoer met taxi's

Tel .: + 43 (0) 676 43 49 318
E-mail: info@first-class-taxi.com

Lid van: Kamer van Koophandel Tirol

Toezichthoudende autoriteit / handelsautoriteit: Innsbruck
Functietitel: Zelfstandig zijn
Toekennende staat: Oostenrijk

Algemene voorwaarden
Eersteklas taxi – Sönmez Ugur KG

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

Aansprakelijkheidsbepalingen

Het bedrijf First Class Taxi - SÖNMEZ UGUR KG is in principe alleen aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade die rechtstreeks verband houdt met het bedrijf.

First Class Taxi - SÖNMEZ UGUR KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gemiste vertrektijden. Ook de daaruit voortvloeiende vervolg- en bijkomende kosten wijst het bedrijf categorisch van de hand. Als de vertrektijd wordt gemist, wordt het volledige tarief in rekening gebracht of niet terugbetaald. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor weersgerelateerde vertragingen, files, wegwerkzaamheden, wegafsluitingen en gebeurtenissen buiten de schuld van derden.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor bagagestukken, hun inhoud, voor dieren en voorwerpen van welke aard dan ook, elektronische apparaten en voor verschillende goederen en goederen.

Boekingsvoorwaarden

Transferreizen kunnen online of telefonisch geboekt worden. Reserveringen die geen betrekking hebben op de directe omgeving (Innsbruck-gebied tot 40 km) worden pas als definitief geboekt beschouwd na schriftelijke bevestiging door First Class Taxi - SÖNMEZ UGUR KG! Als er zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen, zoals files, vertragingen door het weer of een ongeval, enz., kan het zijn dat de betreffende reis moet worden onderbroken of geannuleerd. First Class Taxi - SÖNMEZ UGUR KG zal proberen een vervangend voertuig te leveren. In dat geval moeten wachttijden worden geaccepteerd. De overeengekomen prijs wordt als ritprijs in rekening gebracht!

Aanbiedingen, online prijsaanvraag en prijslijst

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Onze schriftelijke opdrachtbevestiging is uitsluitend bepalend voor de aanvaarding van het contract en de omvang van de dienstverlening. Mondelinge of telefonische nevenafspraken gelden alleen indien wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd. Alle door ons opgegeven prijzen zijn in euro's en, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, inclusief de wettelijke omzetbelasting. Prijslijsten zijn zonder garantie. Voor drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

betalingsvoorwaarden

Indien er geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, dient de vergoeding voor de geleverde dienst direct daarna aan de chauffeur te worden voldaan. Contantkortingen of andere inhoudingen worden alleen erkend in het kader van en op basis van schriftelijke afspraken. Indien de besteller/koper met de betaling in gebreke is, hebben wij het recht om achterstandsrente van 9% per jaar in rekening te brengen, onverminderd vorderingen tot terugbetaling van hogere rente.

Contractvoorwaarden / annuleringsvoorwaarden:

Let op met de orderbevestiging ontstaat er een rechtsgeldig contract. Als u geen gebruik wilt maken van de dienst, dan moet u ons dat laten weten. Prijsafspraken hebben alleen betrekking op de opgegeven route en de opgegeven reisduur. Indien de werkelijk afgelegde afstand deze overschrijdt om redenen die binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de klant of de passagiers liggen, of indien er veiligheids- of verkeersgerelateerde eisen bestaan, zullen de gemaakte meerkosten in rekening worden gebracht.

Annuleringen dienen schriftelijk, per e-mail, te geschieden.

Annuleringskosten tot 3 dagen (72 uur) voor aanvang van de reis (indien er gewichtige redenen zijn wordt de annulering ook kosteloos aanvaard tot 1 dag voor aanvang van de reis).

Tot 24 uur voor vertrek: 25% van de transportkosten.

Tot 10 uur voor vertrek: 50% van de transportkosten.

Minder dan 10 uur voor vertrek en "No Show": 100% van de vrachtprijs.

Bij annulering van vertrek op korte termijn: 25% van de vervoersvergoeding om de reeds gemaakte kosten te dekken.

Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, rechtskeuze

Plaats van uitvoering: A-6020 Innsbruck
Bevoegde rechtbank: De bevoegde rechter op de maatschappelijke zetel van de ondernemer is exclusief ter plaatse bevoegd voor het beslissen over alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.
Rechtskeuze: Het Oostenrijkse materiële recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het VN-kooprecht is uitgesloten. De contracttaal is Duits.
Rechtsgeldigheid: Mochten afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden niet effectief zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen en die van de gehele rechtshandeling niet aan. De ineffectieve toestand moet worden vervangen door een die economisch zo dicht mogelijk bij de ineffectieve toestand komt.

 

taxi

Terugbelservice

taxi

Terugbelservice