Afdruk

Plicht om informatie te verstrekken in overeenstemming met Sectie 5 van de E-Commerce Act, Sectie 14 van de Duitse Business Code, Sectie 63 van de Commercial Code en openbaarmakingsvereisten onder Sectie 25 van de Mediawet.

Sonmez Ugur KG
Radetzkystrae 50/36,
6020 Innsbruck,
Oostenrijk

Doel van het bedrijf: Taxibedrijf
UID-nummer: ATU69636469
Rechtbank van koophandel: Innsbruck
Hoofdkantoor: Innsbruck

Tel .: +43 (0)676 43 49 318
E-mail: info@first-class-taxi.com

Lid van: WKO Tirol
Beroepsrecht: Handelsvoorschriften: www.ris.bka.gv.at

Toezichthoudende autoriteit / handelsautoriteit: Districtsbestuur Innsbruck
Functietitel: taxichauffeur
Toekennende staat: Oostenrijk

Gemachtigden en persoonlijk aansprakelijke partners
Ugur Sonmez

Contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of kantoor:
Sonmez Ugur KG
Radetzkystrae 50/36
6020 Innsbruck
+43 (0)676 43 49 318
Bevoegd om te vertegenwoordigen: Sönmez Ugur KG
E-mail adres: info@first-class-taxi.com
Telefoon: +43 (0) 676 43 49 318
Impressum: https://www.first-class-taxi.com/impressum/

EU-geschillenbeslechting

In overeenstemming met de Ordinance on Online Dispute Resolution in Consumer Affairs (ODR Ordinance) willen we u informeren over het online geschillenbeslechtingsplatform (OS-platform).
Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/odr?tid=121893947 om te beoordelen. De benodigde contactgegevens vindt u hierboven in onze opdruk.

We willen er echter op wijzen dat we niet bereid of verplicht zijn om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website

We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van de inhoud van deze website en streven ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van alle inhoud op deze website, in het bijzonder voor die van derden. Als dienstverlener zijn wij niet verplicht om toezicht te houden op de door u verzonden of opgeslagen informatie of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Onze verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren volgens de algemene wetten als gevolg van gerechtelijke of officiële bevelen blijven onaangetast, zelfs als wij niet verantwoordelijk zijn.

Als u problematische of illegale inhoud opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op zodat we de illegale inhoud kunnen verwijderen. De contactgegevens vindt u in het impressum.

Onze website bevat links naar andere websites waarvan wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud. We zijn niet aansprakelijk voor gelinkte websites omdat we geen kennis hadden van illegale activiteiten, we hebben dergelijke illegale activiteiten niet opgemerkt en we zouden links onmiddellijk verwijderen als we op de hoogte zouden zijn van illegale activiteiten.

Als u illegale links op onze website opmerkt, neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u in het impressum.

Copyrightvermelding

Op alle inhoud van deze website (afbeeldingen, foto's, teksten, video's) rust copyright. Vraag het ons voordat u de inhoud van deze website distribueert, reproduceert of exploiteert, bijvoorbeeld door deze opnieuw te publiceren op andere websites. Indien nodig zullen wij het ongeoorloofd gebruik van delen van de inhoud op onze site juridisch vervolgen.

Als u inhoud op deze website vindt die het auteursrecht schendt, neem dan contact met ons op.

Fotocredits

De afbeeldingen, foto's en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

De beeldrechten zijn eigendom van de volgende fotografen en bedrijven:

 • Fotograaf Mustermann

Op alle teksten rust copyright.

Bron: Gemaakt met de Afdrukgenerator door AdSimple

Privacybeleid

Inleiding en overzicht

We hebben deze gegevensbeschermingsverklaring (versie 05.12.2021-121893947) geschreven om u te voorzien van de vereisten van Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 en toepasselijke nationale wetgeving, om uit te leggen welke persoonsgegevens (kortweg gegevens) wij als verantwoordelijke - en de door ons ingeschakelde contractverwerkers (bijv. leveranciers) - verwerken en in de toekomst zullen verwerken en welke juridische mogelijkheden u heeft. De gebruikte termen moeten als genderneutraal worden opgevat.
In het kort: Wij verstrekken u uitgebreide informatie over de gegevens die wij over u verwerken.

Gegevensbeschermingsverklaringen klinken meestal erg technisch en gebruiken juridische terminologie. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is echter bedoeld om de belangrijkste zaken voor u zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover transparantie daarvoor bevorderlijk is, zijn ze technisch Termen uitgelegd op een leesvriendelijke manier, Kruisstukken voor meer informatie en Afbeeldingen in gebruik genomen. We informeren in duidelijke en eenvoudige taal dat we persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van onze zakelijke activiteiten als daar een overeenkomstige wettelijke basis voor is. Dat kan zeker niet als je zo beknopte, onduidelijke en juridisch-technische uitspraken doet, die zijn vaak standaard op internet als het om gegevensbescherming gaat. Ik hoop dat je de volgende uitleg interessant en informatief vindt en misschien is er een of ander stukje informatie waar je niet bekend mee was.
Als u nog vragen heeft, willen wij u vragen contact op te nemen met de hieronder genoemde verantwoordelijke of in de juridische kennisgeving, de bestaande links te volgen en meer informatie op sites van derden te bekijken. Uiteraard vindt u ook onze contactgegevens in het impressum.

strekking

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door bedrijven in opdracht van ons (contractverwerkers). Met persoonlijke gegevens bedoelen we informatie in de zin van artikel 4 nr. 1 AVG, zoals de naam, het e-mailadres en het postadres van een persoon. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. De reikwijdte van deze gegevensbeschermingsverklaring omvat:

 • alle online aanwezigheid (websites, online winkels) die we exploiteren
 • Optredens op sociale media en e-mailcommunicatie
 • mobiele apps voor smartphones en andere apparaten

In het kort: De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle gebieden waarin persoonsgegevens in het bedrijf gestructureerd worden verwerkt via de genoemde kanalen. Als wij buiten deze kanalen rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u zo nodig separaat informeren.

Legale basis

In de volgende gegevensbeschermingsverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke principes en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken.
Wat het EU-recht betreft, verwijzen we naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. Uiteraard kunt u deze algemene verordening gegevensbescherming van de EU online raadplegen op EUR-Lex, de toegangspoort tot de EU -Rechts, onder https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 lezen.

Wij verwerken uw gegevens alleen als minimaal één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG): U heeft ons toestemming gegeven om gegevens voor een specifiek doel te verwerken. Een voorbeeld is de opslag van de gegevens die u in een contactformulier heeft ingevuld.
 2. overeenkomst (Artikel 6 lid 1 lit.b AVG): Wij verwerken uw gegevens om een ​​contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen. Als wij bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonsgegevens nodig.
 3. Wettelijke verplichting (Artikel 6 lid 1 lit. c AVG): Als wij wettelijk verplicht zijn, verwerken wij uw gegevens. Zo zijn wij wettelijk verplicht facturen te bewaren voor de boekhouding. Deze bevatten meestal persoonsgegevens.
 4. Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 lit.f AVG): In het geval van gerechtvaardigde belangen die uw basisrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website veilig en economisch efficiënt te kunnen exploiteren. Deze verwerking is dus een gerechtvaardigd belang.

Overige voorwaarden zoals het maken van opnamen in het algemeen belang en het uitoefenen van openbaar gezag alsmede de behartiging van vitale belangen zijn bij ons doorgaans niet van toepassing. Indien een dergelijke rechtsgrondslag relevant zou zijn, zal deze op het juiste punt worden getoond.

Naast de EU-verordening zijn ook nationale wetten van toepassing:

 • In Oostenrijk is dit de federale wet voor de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens (Data Protection Act), kort DSG.
 • In Duitsland is dat geldig? Federale wet op de gegevensbescherming, kortom BDSG.

Als er andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen we u hierover informeren in de volgende secties.

Contactgegevens van de verantwoordelijke

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of kantoor:
Sonmez Ugur KG
Radetzkystrae 50/36
6020 Innsbruck
+43 (0)676 43 49 318

Bevoegd om te vertegenwoordigen: Sönmez Ugur
E-mail: info@first-class-taxi.com
Telefoon: +43 (0)676 43 49 318
Impressum: https://www.first-class-taxi.com/impressum/

bewaartijd

Het feit dat wij persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten is voor ons een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwijderen zodra de reden voor de gegevensverwerking niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te slaan, ook nadat het oorspronkelijke doel niet meer bestaat, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd of als u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo snel mogelijk verwijderd en tenzij er een bewaarplicht is.

We zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover we over meer informatie beschikken.

Rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Volgens artikel 13 AVG heeft u de volgende rechten om ervoor te zorgen dat gegevens eerlijk en transparant worden verwerkt:

 • Volgens artikel 15 AVG heeft u recht op informatie of wij uw gegevens verwerken. Dan heeft u het recht om een ​​kopie van de gegevens en de volgende informatie te ontvangen:
  • met welk doel we de verwerking uitvoeren;
  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • wie deze gegevens ontvangt en, indien de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd;
  • hoe lang de gegevens worden bewaard;
  • het bestaan ​​van het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
  • de herkomst van de gegevens, als we deze niet van u hebben verzameld;
  • of er profilering wordt uitgevoerd, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om tot een persoonlijk profiel van u te komen.
 • Volgens artikel 16 AVG heeft u het recht om de gegevens te corrigeren, wat betekent dat wij de gegevens moeten corrigeren als u fouten vindt.
 • Volgens artikel 17 AVG heeft u het recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten"), wat specifiek betekent dat u de verwijdering van uw gegevens kunt aanvragen.
 • Volgens artikel 18 AVG heeft u het recht op beperking van de verwerking, wat inhoudt dat wij de gegevens alleen mogen opslaan maar niet meer gebruiken.
 • Volgens artikel 19 AVG heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar formaat zullen verstrekken.
 • Volgens artikel 21 AVG heeft u een recht van bezwaar, wat na handhaving zal leiden tot een wijziging in de verwerking.
  • Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (algemeen belang, uitoefening van openbaar gezag) of artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij gaan dan zo snel mogelijk na of wij wettelijk aan deze tegenstrijdigheid kunnen voldoen.
  • Als gegevens worden gebruikt om direct mail uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor direct marketing.
  • Als gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor profilering.
 • Volgens artikel 22 AVG heeft u mogelijk het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (bijv. profilering).

In het kort: U heeft rechten - aarzel niet om contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke!

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of uw aanspraken op gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de gegevensbeschermingsautoriteit voor Oostenrijk, wiens website u kunt vinden op: https://www.dsb.gv.at/ Vind. In Duitsland is er voor elke deelstaat een functionaris voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI) omdraaien. De volgende lokale gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Gegevensbeschermingsautoriteit van Oostenrijk

Hoofd: mag dr. Andrea Jelinek
Adres:
Barichgasse 40-42, 1030 Wenen
Telefoonnummer.:
+43 1 52 152-0
E-mail adres:
dsb@dsb.gv.at
Website:
https://www.dsb.gv.at/

Gegevensoverdracht naar derde landen

Wij geven of verwerken gegevens alleen naar landen buiten de EU (derde landen) als u met deze verwerking instemt, als dit wettelijk verplicht is of contractueel noodzakelijk is en in ieder geval alleen voor zover dit algemeen is toegestaan. In de meeste gevallen is uw toestemming de belangrijkste reden dat wij gegevens in derde landen laten verwerken. Verwerking van persoonsgegevens in derde landen zoals de VS, waar veel softwarefabrikanten diensten aanbieden en hun serverlocaties hebben, kan ertoe leiden dat persoonsgegevens op onverwachte manieren worden verwerkt en opgeslagen.

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat er naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor gegevensoverdracht naar de VS. Gegevensverwerking door Amerikaanse diensten (zoals Google Analytics) kan betekenen dat gegevens niet anoniem mogen worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang hebben tot individuele gegevens. Daarnaast kan het voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere diensten van dezelfde provider, mits je een bijbehorend gebruikersaccount hebt. Indien mogelijk proberen wij gebruik te maken van serverlocaties binnen de EU, mits dit wordt aangeboden.

Op de daarvoor bestemde plaatsen in deze verklaring inzake gegevensbescherming zullen wij u, indien van toepassing, meer gedetailleerde informatie verstrekken over de gegevensoverdracht naar derde landen.

Beveiliging van gegevensverwerking

We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren we persoonsgegevens. Hierdoor maken we het derden zo moeilijk mogelijk, voor zover mogelijk, om persoonsgegevens uit onze gegevens te halen.

Artikel 25 AVG spreekt van "gegevensbescherming door technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen" en betekent dat zowel software (bijvoorbeeld formulieren) als hardware (bijvoorbeeld toegang tot de serverruimte) altijd denken aan beveiliging en passende beveiligingsmaatregelen. Indien nodig gaan we hieronder in op specifieke maatregelen.

TLS-codering met https

TLS, encryptie en https klinken en zijn erg technisch. We gebruiken HTTPS (het Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor "secure hypertext transfer protocol") om gegevens veilig over het internet over te dragen.
Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van uw browser naar onze webserver is beveiligd - niemand kan dit "afluisteren".

We hebben dus een extra beveiligingslaag geïntroduceerd en voldoen aan gegevensbescherming door middel van technologisch ontwerp Artikel 25 lid 1 AVG). Door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), een coderingsprotocol voor veilige gegevensoverdracht op internet, kunnen we de bescherming van vertrouwelijke gegevens waarborgen.
U kunt het gebruik van deze gegevensoverdrachtbeveiliging herkennen aan het kleine slotsymbool slotsymbool https First Class Taxi linksboven in de browser, links van het internetadres (bijv. examplepage.de) en het gebruik van het https-schema (in plaats van http) als onderdeel van ons internetadres.
Als u meer wilt weten over versleuteling, raden we u aan een Google-zoekopdracht uit te voeren naar "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" voor goede links naar meer informatie.

Cookies

Cookies overzicht
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: afhankelijk van de betreffende cookie. Meer details hierover vind je hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer details hierover vind je hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de betreffende cookie, kan variëren van uren tot jaren
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen we uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat u de volgende gegevensbeschermingsverklaring beter kunt begrijpen.

Wanneer u op internet surft, gebruikt u een browser. Bekende browsers zijn bijvoorbeeld Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

Eén ding kan niet uit de hand worden gelopen: Cookies zijn echt handige kleine helpers. Vrijwel alle websites gebruiken cookies. Om precies te zijn, het zijn HTTP-cookies, want er zijn ook andere cookies voor andere toepassingsgebieden. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die onze website op uw computer opslaat. Deze cookiebestanden worden automatisch in de cookiemap geplaatst, het “brein” van uw browser. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Bij het definiëren van een cookie moeten ook een of meer attributen worden opgegeven.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens over u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u onze site opnieuw oproept, stuurt uw browser de "gebruikersgerelateerde" informatie terug naar onze site. Dankzij cookies weet onze website wie je bent en biedt het je de instellingen die je gewend bent. In sommige browsers heeft elke cookie zijn eigen bestand, in andere, zoals Firefox, worden alle cookies in één bestand opgeslagen.

De volgende afbeelding toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals: B. Chrome en de webserver. De webbrowser vraagt ​​een website op en ontvangt een cookie terug van de server, die de browser weer gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd.

HTTP-cookie-interactie tussen browser en webserver

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden direct van onze kant gemaakt, third-party cookies worden gemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elke cookie moet afzonderlijk worden beoordeeld, omdat elke cookie verschillende gegevens opslaat. Ook de houdbaarheidstermijn van een cookie varieert van enkele minuten tot enkele jaren. Cookies zijn geen softwareprogramma's en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere "plagen". Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op uw pc.

Zo kunnen cookiegegevens er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Naam: _ga
value: GA1.2.1326744211.152121893947-9
Doel: Differentiatie van websitebezoekers
Vervaldatum: na 2 jaar

Een browser moet deze minimale formaten kunnen ondersteunen:

 • Minimaal 4096 bytes per cookie
 • Minimaal 50 cookies per domein
 • In totaal minimaal 3000 cookies

Welke soorten cookies zijn er?

De vraag welke cookies we in het bijzonder gebruiken, hangt af van de gebruikte diensten en wordt verduidelijkt in de volgende paragrafen van de verklaring inzake gegevensbescherming. Op dit punt willen we kort de verschillende soorten HTTP-cookies bespreken.

Er zijn 4 soorten cookies:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn nodig om de basisfuncties van de website te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig als een gebruiker een product in de winkelwagen plaatst, vervolgens op andere pagina's surft en pas later uitcheckt. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, ook niet als de gebruiker zijn browservenster sluit.

Geschikte cookies
Deze cookies verzamelen informatie over gebruikersgedrag en of de gebruiker foutmeldingen krijgt. Deze cookies worden ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website in verschillende browsers te meten.

Gerichte cookies
Deze cookies maken het gebruik gemakkelijker. Zo worden ingevoerde locaties, lettergroottes of formuliergegevens opgeslagen.

Advertentiecookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Ze dienen om gepersonaliseerde advertenties aan de gebruiker te leveren. Dit kan heel praktisch zijn, maar ook erg vervelend.

Meestal wordt u bij het eerste bezoek aan een website gevraagd welk van dit soort cookies u wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing ook opgeslagen in een cookie.

Als u meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, raden wij u aan: https://tools.ietf.org/html/rfc6265, het verzoek om commentaar van de Internet Engineering Task Force (IETF) genaamd "HTTP State Management Mechanism".

Doel van de verwerking via cookies

Het doel hangt uiteindelijk af van de betreffende cookie. Meer details hierover vind je hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine hulpjes voor een breed scala aan taken. Helaas is het niet mogelijk om te generaliseren welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar we zullen u informeren over de verwerkte of opgeslagen gegevens in het kader van de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

Bewaarduur van cookies

De opslagduur is afhankelijk van de betreffende cookie en wordt verder gespecificeerd onder. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen meerdere jaren op een computer blijven staan.

Ook heeft u zelf invloed op de bewaartermijn. U kunt alle cookies op elk moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook “Recht van bezwaar” hieronder). Bovendien worden cookies die op toestemming zijn gebaseerd, uiterlijk verwijderd nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dan toe onaangetast blijft.

Recht van bezwaar - hoe kan ik cookies verwijderen?

U bepaalt zelf hoe en of u cookies wilt gebruiken.Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, u heeft altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, te deactiveren of slechts gedeeltelijk te accepteren. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als u wilt bepalen welke cookies in uw browser zijn opgeslagen, als u cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit vinden in uw browserinstellingen:

Chrome: verwijder, activeer en beheer cookies in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd informeert wanneer er een cookie moet worden geplaatst. Voor elke individuele cookie kunt u beslissen of u de cookie al dan niet wilt toestaan. De procedure verschilt per browser. Het beste kunt u de instructies in Google zoeken met de zoekterm "cookies verwijderen Chrome" of "deactiveren cookies Chrome" in het geval van een Chrome-browser.

rechtsgrondslag

De zogenaamde “cookierichtlijnen” bestaan ​​sinds 2009. Hierin staat dat het opslaan van cookies een toestemming (Artikel 6 lid 1 lit. a AVG) van u gevraagd. Binnen de EU-landen wordt echter nog steeds zeer verschillend gereageerd op deze richtlijnen. In Oostenrijk is deze richtlijn echter omgezet in 96, lid 3, van de Telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland zijn de cookierichtlijnen niet geïmplementeerd als nationale wetgeving. In plaats daarvan is deze richtlijn grotendeels geïmplementeerd in artikel 15, lid 3, van de Telemediawet (TMG).

Voor absoluut noodzakelijke cookies, ook als u geen toestemming heeft gegeven. bestaan legitieme belangen (Artikel 6 lid 1 lit.f AVG), die in de meeste gevallen van economische aard zijn. We willen bezoekers van de website een prettige gebruikerservaring bieden en daarvoor zijn bepaalde cookies vaak absoluut noodzakelijk.

Tenzij er absoluut noodzakelijke cookies worden gebruikt, gebeurt dit alleen met uw toestemming. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (a) AVG.

In de volgende paragrafen wordt u nader geïnformeerd over het gebruik van cookies, op voorwaarde dat de gebruikte software cookies gebruikt.

Web hosting

Overzicht webhosting
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: professionele hosting van de website en beveiliging van de werking
📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en overige gegevens. Meer details vindt u hieronder of bij de gebruikte webhostingprovider.
📅 Bewaarduur: afhankelijk van de betreffende aanbieder, maar meestal 2 weken
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer je tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie - waaronder persoonsgegevens - automatisch aangemaakt en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens dienen zo spaarzaam mogelijk en alleen met motivering te worden verwerkt. Met website bedoelen we trouwens het geheel van alle websites op een domein, dus alles van de startpagina (homepage) tot de allerlaatste subpagina (zoals deze hier). Met domein bedoelen we example.de of musterbeispiel.com.

Wanneer u een website op één scherm wilt bekijken, gebruikt u een programma dat een webbrowser wordt genoemd. U kent waarschijnlijk enkele webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari.

Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waarop de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het bedienen van een webserver is een ingewikkelde en tijdrovende taak, daarom wordt dit meestal gedaan door professionele providers, de providers. Deze bieden webhosting en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens.

Wanneer de browser verbinding maakt met uw computer (desktop, laptop, smartphone) en terwijl gegevens van en naar de webserver worden verzonden, kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt. Enerzijds slaat uw computer gegevens op, anderzijds moet de webserver ook gegevens voor een bepaalde tijd bewaren om een ​​goede werking te garanderen.

Als een illustratie:

Browser en webserver

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De doeleinden van gegevensverwerking zijn:

 1. Professionele hosting van de website en beveiliging van de werking
 2. om de operationele en IT-beveiliging te behouden
 3. Anonieme evaluatie van het toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, om claims te vervolgen of te vervolgen

Welke gegevens worden verwerkt?

Zelfs terwijl u onze website bezoekt, slaat onze webserver, dat is de computer waarop deze website is opgeslagen, meestal automatisch gegevens op zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de opgeroepen website (bijv. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=121893947)
 • Browser en browserversie (bijvoorbeeld Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (verwijzende URL) (bijv. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • de hostnaam en het IP-adres van het apparaat van waaruit toegang wordt verkregen (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121)
 • Datum en tijd
 • in bestanden, de zogenaamde webserver-logbestanden

Hoe lang worden gegevens bewaard?

In de regel worden bovenstaande gegevens twee weken bewaard en daarna automatisch verwijderd. Wij geven deze gegevens niet door, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens bij onrechtmatig gedrag ingezien worden door autoriteiten.

In het kort: Uw bezoek wordt geregistreerd door onze provider (bedrijf dat onze website op speciale computers (servers) draait), maar we geven uw gegevens niet door zonder uw toestemming!

rechtsgrondslag

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit artikel 6 lid 1 lit.f AVG (bescherming van legitieme belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf op internet te houden veilig en gebruiksvriendelijk te zijn en om aanvallen en claims van hen indien nodig te kunnen volgen.

Er is meestal een contract tussen ons en de hostingprovider voor de verwerking van bestellingen in overeenstemming met artikel 28 f AVG, dat de naleving van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging garandeert.

Op alle teksten rust copyright.

Bron: Gemaakt met de Privacygenerator door AdSimple

taxi

Terugbelservice

taxi

Terugbelservice