Privacybeleid

Inhoudsopgave

Inleiding en overzicht

We hebben deze gegevensbeschermingsverklaring (versie 05.12.2021-111893946) geschreven om u te voorzien van de vereisten van Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 en toepasselijke nationale wetgeving, om uit te leggen welke persoonsgegevens (kortweg gegevens) wij als verantwoordelijke - en de door ons ingeschakelde contractverwerkers (bijv. leveranciers) - verwerken en in de toekomst zullen verwerken en welke juridische mogelijkheden u heeft. De gebruikte termen moeten als genderneutraal worden opgevat.
In het kort: Wij verstrekken u uitgebreide informatie over de gegevens die wij over u verwerken.

Gegevensbeschermingsverklaringen klinken meestal erg technisch en gebruiken juridische terminologie. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is echter bedoeld om de belangrijkste zaken voor u zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover transparantie daarvoor bevorderlijk is, zijn ze technisch Termen uitgelegd op een leesvriendelijke manier, Kruisstukken voor meer informatie en Afbeeldingen in gebruik genomen. We informeren in duidelijke en eenvoudige taal dat we persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van onze zakelijke activiteiten als daar een overeenkomstige wettelijke basis voor is. Dat kan zeker niet als je zo beknopte, onduidelijke en juridisch-technische uitspraken doet, die zijn vaak standaard op internet als het om gegevensbescherming gaat. Ik hoop dat je de volgende uitleg interessant en informatief vindt en misschien is er een of ander stukje informatie waar je niet bekend mee was.
Als u nog vragen heeft, willen wij u vragen contact op te nemen met de hieronder genoemde verantwoordelijke of in de juridische kennisgeving, de bestaande links te volgen en meer informatie op sites van derden te bekijken. Uiteraard vindt u ook onze contactgegevens in het impressum.

strekking

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door bedrijven in opdracht van ons (contractverwerkers). Met persoonlijke gegevens bedoelen we informatie in de zin van artikel 4 nr. 1 AVG, zoals de naam, het e-mailadres en het postadres van een persoon. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. De reikwijdte van deze gegevensbeschermingsverklaring omvat:

 • alle online aanwezigheid (websites, online winkels) die we exploiteren
 • Optredens op sociale media en e-mailcommunicatie
 • mobiele apps voor smartphones en andere apparaten

In het kort: De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle gebieden waarin persoonsgegevens in het bedrijf gestructureerd worden verwerkt via de genoemde kanalen. Als wij buiten deze kanalen rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u zo nodig separaat informeren.

Legale basis

In de volgende gegevensbeschermingsverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke principes en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken.
Wat het EU-recht betreft, verwijzen we naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. Uiteraard kunt u deze algemene verordening gegevensbescherming van de EU online raadplegen op EUR-Lex, de toegangspoort tot de EU -Rechts, onder https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 lezen.

Wij verwerken uw gegevens alleen als minimaal één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG): U heeft ons toestemming gegeven om gegevens voor een specifiek doel te verwerken. Een voorbeeld is de opslag van de gegevens die u in een contactformulier heeft ingevuld.
 2. overeenkomst (Artikel 6 lid 1 lit.b AVG): Wij verwerken uw gegevens om een ​​contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen. Als wij bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonsgegevens nodig.
 3. Wettelijke verplichting (Artikel 6 lid 1 lit. c AVG): Als wij wettelijk verplicht zijn, verwerken wij uw gegevens. Zo zijn wij wettelijk verplicht facturen te bewaren voor de boekhouding. Deze bevatten meestal persoonsgegevens.
 4. Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 lit.f AVG): In het geval van gerechtvaardigde belangen die uw basisrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website veilig en economisch efficiënt te kunnen exploiteren. Deze verwerking is dus een gerechtvaardigd belang.

Overige voorwaarden zoals het maken van opnamen in het algemeen belang en het uitoefenen van openbaar gezag alsmede de behartiging van vitale belangen zijn bij ons doorgaans niet van toepassing. Indien een dergelijke rechtsgrondslag relevant zou zijn, zal deze op het juiste punt worden getoond.

Naast de EU-verordening zijn ook nationale wetten van toepassing:

 • In Oostenrijk is dit de federale wet voor de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens (Data Protection Act), kort DSG.
 • In Duitsland is dat geldig? Federale wet op de gegevensbescherming, kortom BDSG.

Als er andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen we u hierover informeren in de volgende secties.

Contactgegevens van de verantwoordelijke

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of kantoor:
First Class Taxi Innsbruck

Sonmez Ugur KG

Radetzkystrae 50/36

6020 Innsbruck

BTW: ATU69636469

Bevoegd om te vertegenwoordigen: Sönmez Ugur
E-mail: info@first-class-taxi.com
Telefoon: +43 (0)676 43 49 318
Impressum: www.first-class-taxi.com/imprint

bewaartijd

Het feit dat wij persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten is voor ons een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwijderen zodra de reden voor de gegevensverwerking niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te slaan, ook nadat het oorspronkelijke doel niet meer bestaat, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd of als u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo snel mogelijk verwijderd en tenzij er een bewaarplicht is.

We zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover we over meer informatie beschikken.

Rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Volgens artikel 13 AVG heeft u de volgende rechten om ervoor te zorgen dat gegevens eerlijk en transparant worden verwerkt:

 • Volgens artikel 15 AVG heeft u recht op informatie of wij uw gegevens verwerken. Dan heeft u het recht om een ​​kopie van de gegevens en de volgende informatie te ontvangen:
  • met welk doel we de verwerking uitvoeren;
  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • wie deze gegevens ontvangt en, indien de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd;
  • hoe lang de gegevens worden bewaard;
  • het bestaan ​​van het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
  • de herkomst van de gegevens, als we deze niet van u hebben verzameld;
  • of er profilering wordt uitgevoerd, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om tot een persoonlijk profiel van u te komen.
 • Volgens artikel 16 AVG heeft u het recht om de gegevens te corrigeren, wat betekent dat wij de gegevens moeten corrigeren als u fouten vindt.
 • Volgens artikel 17 AVG heeft u het recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten"), wat specifiek betekent dat u de verwijdering van uw gegevens kunt aanvragen.
 • Volgens artikel 18 AVG heeft u het recht op beperking van de verwerking, wat inhoudt dat wij de gegevens alleen mogen opslaan maar niet meer gebruiken.
 • Volgens artikel 19 AVG heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar formaat zullen verstrekken.
 • Volgens artikel 21 AVG heeft u een recht van bezwaar, wat na handhaving zal leiden tot een wijziging in de verwerking.
  • Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (algemeen belang, uitoefening van openbaar gezag) of artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij gaan dan zo snel mogelijk na of wij wettelijk aan deze tegenstrijdigheid kunnen voldoen.
  • Als gegevens worden gebruikt om direct mail uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor direct marketing.
  • Als gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor profilering.
 • Volgens artikel 22 AVG heeft u mogelijk het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (bijv. profilering).

In het kort: U heeft rechten - aarzel niet om contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke!

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of uw aanspraken op gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de gegevensbeschermingsautoriteit voor Oostenrijk, wiens website u kunt vinden op: https://www.dsb.gv.at/ Vind. In Duitsland is er voor elke deelstaat een functionaris voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI) omdraaien. De volgende lokale gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Gegevensoverdracht naar derde landen

Wij geven of verwerken gegevens alleen naar landen buiten de EU (derde landen) als u met deze verwerking instemt, als dit wettelijk verplicht is of contractueel noodzakelijk is en in ieder geval alleen voor zover dit algemeen is toegestaan. In de meeste gevallen is uw toestemming de belangrijkste reden dat wij gegevens in derde landen laten verwerken. Verwerking van persoonsgegevens in derde landen zoals de VS, waar veel softwarefabrikanten diensten aanbieden en hun serverlocaties hebben, kan ertoe leiden dat persoonsgegevens op onverwachte manieren worden verwerkt en opgeslagen.

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat er naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor gegevensoverdracht naar de VS. Gegevensverwerking door Amerikaanse diensten (zoals Google Analytics) kan betekenen dat gegevens niet anoniem mogen worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang hebben tot individuele gegevens. Daarnaast kan het voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere diensten van dezelfde provider, mits je een bijbehorend gebruikersaccount hebt. Indien mogelijk proberen wij gebruik te maken van serverlocaties binnen de EU, mits dit wordt aangeboden.

Op de daarvoor bestemde plaatsen in deze verklaring inzake gegevensbescherming zullen wij u, indien van toepassing, meer gedetailleerde informatie verstrekken over de gegevensoverdracht naar derde landen.

Beveiliging van gegevensverwerking

We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren we persoonsgegevens. Hierdoor maken we het derden zo moeilijk mogelijk, voor zover mogelijk, om persoonsgegevens uit onze gegevens te halen.

Artikel 25 AVG spreekt van "gegevensbescherming door technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen" en betekent dat zowel software (bijvoorbeeld formulieren) als hardware (bijvoorbeeld toegang tot de serverruimte) altijd denken aan beveiliging en passende beveiligingsmaatregelen. Indien nodig gaan we hieronder in op specifieke maatregelen.

TLS-codering met https

TLS, encryptie en https klinken en zijn erg technisch. We gebruiken HTTPS (het Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor "secure hypertext transfer protocol") om gegevens veilig over het internet over te dragen.
Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van uw browser naar onze webserver is beveiligd - niemand kan dit "afluisteren".

We hebben dus een extra beveiligingslaag geïntroduceerd en voldoen aan gegevensbescherming door middel van technologisch ontwerp Artikel 25 lid 1 AVG). Door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), een coderingsprotocol voor veilige gegevensoverdracht op internet, kunnen we de bescherming van vertrouwelijke gegevens waarborgen.
U kunt het gebruik van deze gegevensoverdrachtbeveiliging herkennen aan het kleine slotsymbool slotsymbool https First Class Taxi linksboven in de browser, links van het internetadres (bijv. examplepage.de) en het gebruik van het https-schema (in plaats van http) als onderdeel van ons internetadres.
Als u meer wilt weten over versleuteling, raden we u aan een Google-zoekopdracht uit te voeren naar "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" voor goede links naar meer informatie.

mededeling

Communicatie samenvatting
👥 Betrokken: iedereen die met ons communiceert via telefoon, e-mail of online formulier
📓 Verwerkte gegevens: b.v. B. Telefoonnummer, naam, e-mailadres, ingevulde formuliergegevens. Meer details hierover vindt u onder het type contact dat wordt gebruikt
🤝 Doel: het afhandelen van de communicatie met klanten, zakenpartners, etc.
📅 Bewaarduur: duur van de business case en de wettelijke bepalingen
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming), Artikel 6 (1) (b) AVG (contract), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Als u contact met ons opneemt en per telefoon, e-mail of online formulier communiceert, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

De gegevens worden verwerkt voor de afhandeling en afhandeling van uw vraag en de daarmee samenhangende zakelijke transactie. De gegevens worden bewaard voor dezelfde tijd of zo lang als de wet vereist.

Getroffen mensen

De bovengenoemde processen zijn van invloed op iedereen die contact met ons opneemt via de communicatiekanalen die we hebben verstrekt.

Telefoon

Wanneer u ons belt, worden de oproepgegevens in gepseudonimiseerde vorm op het betreffende apparaat en door de gebruikte telecommunicatieprovider opgeslagen. Daarnaast kunnen gegevens zoals naam en telefoonnummer vervolgens per e-mail worden verzonden en opgeslagen voor het beantwoorden van vragen. De gegevens worden verwijderd zodra de businesscase is afgelopen en de wettelijke vereisten dit toelaten.

E-mail

Als u per e-mail met ons communiceert, kunnen gegevens worden opgeslagen op het betreffende eindapparaat (computer, laptop, smartphone, ...) en worden gegevens opgeslagen op de e-mailserver. De gegevens worden verwijderd zodra de businesscase is afgelopen en de wettelijke vereisten dit toelaten.

Online formulieren

Als u met ons communiceert via een online formulier, worden gegevens opgeslagen op onze webserver en, indien nodig, doorgestuurd naar een e-mailadres van ons. De gegevens worden verwijderd zodra de businesscase is afgelopen en de wettelijke vereisten dit toelaten.

Legale basis

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

 • Artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming): u geeft ons uw toestemming om uw gegevens op te slaan en te blijven gebruiken voor de doeleinden van de businesscase;
 • Artikel 6 lid 1 letter b AVG (contract): Er is een noodzaak om een ​​contract met u of een verwerker zoals B. de telefoonaanbieder of wij de gegevens moeten verstrekken voor precontractuele activiteiten, zoals: B. het opstellen van een offerte, proces;
 • Artikel 6, lid 1, punt f AVG (gerechtvaardigde belangen): We willen klantvragen en zakelijke communicatie op een professionele manier uitvoeren. Voor dit doel zijn bepaalde technische voorzieningen zoals. B. e-mailprogramma's, Exchange-servers en mobiele netwerkoperators zijn nodig om de communicatie efficiënt te kunnen laten verlopen.

Cookies

Cookies overzicht
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: afhankelijk van de betreffende cookie. Meer details hierover vind je hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer details hierover vind je hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de betreffende cookie, kan variëren van uren tot jaren
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen we uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat u de volgende gegevensbeschermingsverklaring beter kunt begrijpen.

Wanneer u op internet surft, gebruikt u een browser. Bekende browsers zijn bijvoorbeeld Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

Eén ding kan niet uit de hand worden gelopen: Cookies zijn echt handige kleine helpers. Vrijwel alle websites gebruiken cookies. Om precies te zijn, het zijn HTTP-cookies, want er zijn ook andere cookies voor andere toepassingsgebieden. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die onze website op uw computer opslaat. Deze cookiebestanden worden automatisch in de cookiemap geplaatst, het “brein” van uw browser. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Bij het definiëren van een cookie moeten ook een of meer attributen worden opgegeven.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens over u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u onze site opnieuw oproept, stuurt uw browser de "gebruikersgerelateerde" informatie terug naar onze site. Dankzij cookies weet onze website wie je bent en biedt het je de instellingen die je gewend bent. In sommige browsers heeft elke cookie zijn eigen bestand, in andere, zoals Firefox, worden alle cookies in één bestand opgeslagen.

De volgende afbeelding toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals: B. Chrome en de webserver. De webbrowser vraagt ​​een website op en ontvangt een cookie terug van de server, die de browser weer gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd.

HTTP-cookie-interactie tussen browser en webserver

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden direct van onze kant gemaakt, third-party cookies worden gemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elke cookie moet afzonderlijk worden beoordeeld, omdat elke cookie verschillende gegevens opslaat. Ook de houdbaarheidstermijn van een cookie varieert van enkele minuten tot enkele jaren. Cookies zijn geen softwareprogramma's en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere "plagen". Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op uw pc.

Zo kunnen cookiegegevens er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Naam: _ga
value: GA1.2.1326744211.152111893946-9
Doel: Differentiatie van websitebezoekers
Vervaldatum: na 2 jaar

Een browser moet deze minimale formaten kunnen ondersteunen:

 • Minimaal 4096 bytes per cookie
 • Minimaal 50 cookies per domein
 • In totaal minimaal 3000 cookies

Welke soorten cookies zijn er?

De vraag welke cookies we in het bijzonder gebruiken, hangt af van de gebruikte diensten en wordt verduidelijkt in de volgende paragrafen van de verklaring inzake gegevensbescherming. Op dit punt willen we kort de verschillende soorten HTTP-cookies bespreken.

Er zijn 4 soorten cookies:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn nodig om de basisfuncties van de website te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig als een gebruiker een product in de winkelwagen plaatst, vervolgens op andere pagina's surft en pas later uitcheckt. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, ook niet als de gebruiker zijn browservenster sluit.

Geschikte cookies
Deze cookies verzamelen informatie over gebruikersgedrag en of de gebruiker foutmeldingen krijgt. Deze cookies worden ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website in verschillende browsers te meten.

Gerichte cookies
Deze cookies maken het gebruik gemakkelijker. Zo worden ingevoerde locaties, lettergroottes of formuliergegevens opgeslagen.

Advertentiecookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Ze dienen om gepersonaliseerde advertenties aan de gebruiker te leveren. Dit kan heel praktisch zijn, maar ook erg vervelend.

Meestal wordt u bij het eerste bezoek aan een website gevraagd welk van dit soort cookies u wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing ook opgeslagen in een cookie.

Als u meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, raden wij u aan: https://tools.ietf.org/html/rfc6265, het verzoek om commentaar van de Internet Engineering Task Force (IETF) genaamd "HTTP State Management Mechanism".

Doel van de verwerking via cookies

Het doel hangt uiteindelijk af van de betreffende cookie. Meer details hierover vind je hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine hulpjes voor een breed scala aan taken. Helaas is het niet mogelijk om te generaliseren welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar we zullen u informeren over de verwerkte of opgeslagen gegevens in het kader van de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

Bewaarduur van cookies

De opslagduur is afhankelijk van de betreffende cookie en wordt verder gespecificeerd onder. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen meerdere jaren op een computer blijven staan.

Ook heeft u zelf invloed op de bewaartermijn. U kunt alle cookies op elk moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook “Recht van bezwaar” hieronder). Bovendien worden cookies die op toestemming zijn gebaseerd, uiterlijk verwijderd nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dan toe onaangetast blijft.

Recht van bezwaar - hoe kan ik cookies verwijderen?

U bepaalt zelf hoe en of u cookies wilt gebruiken.Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, u heeft altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, te deactiveren of slechts gedeeltelijk te accepteren. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als u wilt bepalen welke cookies in uw browser zijn opgeslagen, als u cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit vinden in uw browserinstellingen:

Chrome: verwijder, activeer en beheer cookies in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd informeert wanneer er een cookie moet worden geplaatst. Voor elke individuele cookie kunt u beslissen of u de cookie al dan niet wilt toestaan. De procedure verschilt per browser. Het beste kunt u de instructies in Google zoeken met de zoekterm "cookies verwijderen Chrome" of "deactiveren cookies Chrome" in het geval van een Chrome-browser.

rechtsgrondslag

De zogenaamde “cookierichtlijnen” bestaan ​​sinds 2009. Hierin staat dat het opslaan van cookies een toestemming (Artikel 6 lid 1 lit. a AVG) van u gevraagd. Binnen de EU-landen wordt echter nog steeds zeer verschillend gereageerd op deze richtlijnen. In Oostenrijk is deze richtlijn echter omgezet in 96, lid 3, van de Telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland zijn de cookierichtlijnen niet geïmplementeerd als nationale wetgeving. In plaats daarvan is deze richtlijn grotendeels geïmplementeerd in artikel 15, lid 3, van de Telemediawet (TMG).

Voor absoluut noodzakelijke cookies, ook als u geen toestemming heeft gegeven. bestaan legitieme belangen (Artikel 6 lid 1 lit.f AVG), die in de meeste gevallen van economische aard zijn. We willen bezoekers van de website een prettige gebruikerservaring bieden en daarvoor zijn bepaalde cookies vaak absoluut noodzakelijk.

Tenzij er absoluut noodzakelijke cookies worden gebruikt, gebeurt dit alleen met uw toestemming. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (a) AVG.

In de volgende paragrafen wordt u nader geïnformeerd over het gebruik van cookies, op voorwaarde dat de gebruikte software cookies gebruikt.

Web hosting

Overzicht webhosting
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: professionele hosting van de website en beveiliging van de werking
📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en overige gegevens. Meer details vindt u hieronder of bij de gebruikte webhostingprovider.
📅 Bewaarduur: afhankelijk van de betreffende aanbieder, maar meestal 2 weken
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer je tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie - waaronder persoonsgegevens - automatisch aangemaakt en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens dienen zo spaarzaam mogelijk en alleen met motivering te worden verwerkt. Met website bedoelen we trouwens het geheel van alle websites op een domein, dus alles van de startpagina (homepage) tot de allerlaatste subpagina (zoals deze hier). Met domein bedoelen we example.de of musterbeispiel.com.

Wanneer u een website op één scherm wilt bekijken, gebruikt u een programma dat een webbrowser wordt genoemd. U kent waarschijnlijk enkele webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari.

Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waarop de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het bedienen van een webserver is een ingewikkelde en tijdrovende taak, daarom wordt dit meestal gedaan door professionele providers, de providers. Deze bieden webhosting en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens.

Wanneer de browser verbinding maakt met uw computer (desktop, laptop, smartphone) en terwijl gegevens van en naar de webserver worden verzonden, kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt. Enerzijds slaat uw computer gegevens op, anderzijds moet de webserver ook gegevens voor een bepaalde tijd bewaren om een ​​goede werking te garanderen.

Als een illustratie:

Browser en webserver

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De doeleinden van gegevensverwerking zijn:

 1. Professionele hosting van de website en beveiliging van de werking
 2. om de operationele en IT-beveiliging te behouden
 3. Anonieme evaluatie van het toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, om claims te vervolgen of te vervolgen

Welke gegevens worden verwerkt?

Zelfs terwijl u onze website bezoekt, slaat onze webserver, dat is de computer waarop deze website is opgeslagen, meestal automatisch gegevens op zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de opgeroepen website (bijv. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111893946)
 • Browser en browserversie (bijvoorbeeld Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (verwijzende URL) (bijv. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • de hostnaam en het IP-adres van het apparaat van waaruit toegang wordt verkregen (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121)
 • Datum en tijd
 • in bestanden, de zogenaamde webserver-logbestanden

Hoe lang worden gegevens bewaard?

In de regel worden bovenstaande gegevens twee weken bewaard en daarna automatisch verwijderd. Wij geven deze gegevens niet door, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens bij onrechtmatig gedrag ingezien worden door autoriteiten.

In het kort: Uw bezoek wordt geregistreerd door onze provider (bedrijf dat onze website op speciale computers (servers) draait), maar we geven uw gegevens niet door zonder uw toestemming!

rechtsgrondslag

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit artikel 6 lid 1 lit.f AVG (bescherming van legitieme belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf op internet te houden veilig en gebruiksvriendelijk te zijn en om aanvallen en claims van hen indien nodig te kunnen volgen.

Er is meestal een contract tussen ons en de hostingprovider voor de verwerking van bestellingen in overeenstemming met artikel 28 f AVG, dat de naleving van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging garandeert.

Privacybeleid van Google Analytics

Samenvatting van het privacybeleid van Google Analytics
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken die gegevens bevatten zoals de locatie van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details hierover vindt u hieronder in deze privacyverklaring.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte eigenschappen
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is Google Analytics?

Wij gebruiken op onze website de analyse-trackingtool Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor de Europese ruimte is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Als u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en verzonden naar Google Analytics. Met behulp van de rapportages die wij van Google Analytics ontvangen, kunnen wij onze website en onze dienstverlening beter afstemmen op uw wensen. Hieronder gaan we dieper in op de trackingtool en informeren we u vooral over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Analytics is een trackingtool die wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om ervoor te zorgen dat Google Analytics werkt, is een trackingcode ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende acties die u op onze website onderneemt. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens naar de server van Google Analytics gestuurd en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en we krijgen rapporten over uw gebruikersgedrag. Deze kunnen de volgende rapporten bevatten:

 • Doelgroeprapportages: We leren onze gebruikers beter kennen via doelgroeprapporten en weten beter wie er interesse heeft in onze dienstverlening.
 • Advertentierapporten: Advertentierapporten stellen ons in staat onze online advertenties gemakkelijker te analyseren en te verbeteren.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe we meer mensen enthousiast kunnen maken over onze service.
 • Gedragsrapporten: hier leren we hoe u met onze website omgaat. We kunnen begrijpen op welke manier u op onze site reist en op welke links u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is een proces waarbij u een gewenste actie uitvoert op basis van een marketingboodschap. Bijvoorbeeld als u overstapt van een pure websitebezoeker naar een koper of nieuwsbrief-abonnee. Met behulp van deze rapporten kunnen we meer leren over hoe onze marketingmaatregelen door u worden ontvangen. Dit is hoe we onze conversieratio willen verhogen.
 • Real-time rapportages: Hier komen we altijd meteen te weten wat er op onze website gebeurt. We zien bijvoorbeeld hoeveel gebruikers deze tekst momenteel lezen.

Waarom gebruiken we Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: we willen u de best mogelijke service bieden. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken.

De statistisch geëvalueerde gegevens laten ons een duidelijk beeld zien van de sterke en zwakke punten van onze website. Enerzijds kunnen we onze site optimaliseren zodat deze voor geïnteresseerde mensen op Google makkelijker te vinden is. Aan de andere kant helpen de gegevens ons om u als bezoeker beter te begrijpen. We weten daarom heel goed wat we op onze website moeten verbeteren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingmaatregelen individueler en kosteneffectiever uit te voeren. Het heeft immers alleen maar zin om onze producten en diensten te tonen aan geïnteresseerden.

Welke gegevens slaat Google Analytics op?

Google Analytics gebruikt een trackingcode om een ​​willekeurige, unieke ID te maken die is gekoppeld aan uw browsercookie. Zo herkent Google Analytics u als een nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een "terugkerende" gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Het is alleen mogelijk om in de eerste plaats pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet een property-ID in de trackingcode worden ingevoerd. De gegevens worden vervolgens opgeslagen in de bijbehorende eigenschap. De Google Analytics 4-property is standaard voor elke nieuw gemaakte property. Als alternatief kunt u ook de Universal Analytics-property maken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap worden gegevens voor verschillende tijdsduur opgeslagen.

Labels zoals cookies en app-instantie-ID's meten uw interacties op onze website. Interacties zijn alle soorten acties die u op onze website uitvoert. Als je ook andere Google-systemen gebruikt (zoals een Google-account), kunnen via Google Analytics gegenereerde gegevens worden gekoppeld aan cookies van derden. Google geeft Google Analytics-gegevens niet door, tenzij wij als website-exploitant deze goedkeuren. Er kunnen uitzonderingen optreden als dit wettelijk verplicht is.

De volgende cookies worden gebruikt door Google Analytics:

Naam: _ga
value: 2.1326744211.152111893946-5
Doel: Standaard gebruikt analytics.js de _ga-cookie om de gebruikers-ID op te slaan. Kortom, het dient om onderscheid te maken tussen websitebezoekers.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gid
value: 2.1687193234.152111893946-1
Doel: De cookie wordt ook gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: _gat_gtag_UA_
value: 1
Doel: Wordt gebruikt om het verzoekpercentage te verlagen. Als Google Analytics wordt aangeboden via de Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_.
Vervaldatum: na 1 minuut

Naam: AMP_TOKEN
value: geen informatie
Doel: De cookie heeft een token dat kan worden gebruikt om een ​​gebruikers-ID op te halen bij de AMP-client-ID-service. Andere mogelijke waarden duiden op een uitschrijving, een verzoek of een fout.
Vervaldatum: na 30 seconden tot een jaar

Naam: __utma
value: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Doel: Met deze cookie kunt u uw gedrag op de website volgen en prestaties meten. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer informatie naar Google Analytics wordt verzonden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: __utmt
value: 1
Doel: Net als _gat_gtag_UA_ wordt de cookie gebruikt om de aanvraagsnelheid te vertragen.
Vervaldatum: na 10 minuten

Naam: __utmb
value: 3.10.1564498958
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt bijgewerkt telkens wanneer nieuwe gegevens of informatie naar Google Analytics wordt verzonden.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: __utmc
value: 167421564
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Dit is een sessiecookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser weer sluit.
Vervaldatum: Na het sluiten van de browser

Naam: __utmz
value: m | utmccn = (verwijzing) | utmcmd = verwijzing | utmcct = /
Doel: De cookie wordt gebruikt om de verkeersbron op onze website te identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat waar u vandaan kwam op onze website. Dat zou een andere pagina of een advertentie kunnen zijn.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: __utmv
value: niet gespecificeerd
Doel: De cookie wordt gebruikt om door de gebruiker gedefinieerde gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt verzonden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: Deze lijst kan niet beweren volledig te zijn, aangezien Google de keuze van zijn cookies steeds verandert.

Hier laten we u een overzicht zien van de belangrijkste gegevens die worden verzameld met Google Analytics:

Warmtekaarten: Google maakt zogenaamde heatmaps. Heatmaps tonen precies die gebieden waarop je klikt. Zo krijgen we informatie over waar u zich op onze site bevindt.

Sessieduur: Google beschrijft de duur van de sessie als de tijd die u op onze website doorbrengt zonder de website te verlaten. Als je 20 minuten inactief bent geweest, eindigt de sessie automatisch.

Bouncepercentage (Engels uitsmijter): Er is sprake van een sprong als je maar één pagina op onze website bekijkt en dan onze website verlaat.

Account aanmaken: Wanneer u een account aanmaakt of een bestelling plaatst op onze website, verzamelt Google Analytics deze gegevens.

IP-adres: Het IP-adres wordt alleen in verkorte vorm weergegeven, zodat een duidelijke toewijzing niet mogelijk is.

Plaats: Het land en uw geschatte locatie kunnen worden bepaald via het IP-adres. Dit proces staat ook bekend als IP-locatiebepaling.

Technische informatie: De technische informatie omvat onder meer uw browsertype, uw internetprovider of uw schermresolutie.

Bron van herkomst: Google Analytics of wij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in welke website of welke reclame je op onze site bent gekomen.

Andere gegevens omvatten contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld als u een video op onze site afspeelt), het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten. De lijst heeft geen aanspraak op volledigheid en wordt alleen gebruikt voor een algemene oriëntatie van gegevensopslag door Google Analytics.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Google heeft uw servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers bevinden zich in Amerika, dus uw gegevens worden meestal op Amerikaanse servers opgeslagen. Hier leest u precies waar de datacenters van Google zich bevinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Uw gegevens worden verspreid op verschillende fysieke gegevensdragers. Dit heeft als voordeel dat de data sneller opgevraagd kan worden en beter beschermd is tegen manipulatie. Elk Google-datacenter heeft geschikte noodprogramma's voor uw gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware bij Google faalt of als natuurrampen servers verlammen, blijft het risico op een serviceonderbreking bij Google laag.

De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte eigenschappen. Bij gebruik van de nieuwere Google Analytics 4-property's is de bewaartermijn van uw gebruikersgegevens ingesteld op 14 maanden. Voor overige zogenaamde gebeurtenisgegevens hebben wij de mogelijkheid om te kiezen voor een bewaartermijn van 2 maanden of 14 maanden.

Bij Universal Analytics Properties heeft Google Analytics een gestandaardiseerde bewaartermijn voor uw gebruikersgegevens ingesteld van 26 maanden. Dan worden uw gebruikersgegevens verwijderd. We hebben echter de mogelijkheid om zelf de bewaartermijn voor gebruikersgegevens te kiezen. Hiervoor hebben we vijf varianten beschikbaar:

 • Verwijdering na 14 maanden
 • Verwijdering na 26 maanden
 • Verwijdering na 38 maanden
 • Verwijdering na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat gegevens pas worden verwijderd als je onze website niet meer bezoekt binnen de door ons gekozen termijn. In dit geval wordt de bewaartermijn elke keer dat u onze website opnieuw bezoekt binnen de aangegeven periode opnieuw ingesteld.

Wanneer de opgegeven periode is verstreken, worden de gegevens één keer per maand verwijderd. Deze bewaarperiode is van toepassing op uw gegevens, die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificatie en advertentie-ID's (bijv. Cookies van het DoubleClick-domein). Rapportresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden onafhankelijk van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een combinatie van individuele gegevens in een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

Volgens de gegevensbeschermingswet van de Europese Unie heeft u het recht om informatie over uw gegevens te ontvangen, bij te werken, te verwijderen of te beperken. U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt door de browser-add-on te gebruiken om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) te deactiveren. U kunt de browser-add-on gebruiken op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de downloaden en installeren. Houd er rekening mee dat deze add-on alleen het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelt.

Als u cookies wilt deactiveren, verwijderen of beheren (ongeacht Google Analytics), is er voor elke browser een aparte instructie:

Chrome: verwijder, activeer en beheer cookies in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Analytics vereist uw toestemming, die we hebben verkregen met onze cookie-pop-up. Deze toestemming maakt hardop Artikel 6 par. 1 lit a AVG (toestemming) de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals deze kan optreden bij het verzamelen via webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een gerechtvaardigd belang om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics herkennen we websitefouten, identificeren we aanvallen en verbeteren we de winstgevendheid. De wettelijke basis hiervoor is: Artikel 6 lid 1 lit.f AVG (gerechtvaardigde belangen). Desalniettemin gebruiken wij Google Analytics alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt uw gegevens onder meer in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46, lid 2 en 3 AVG) als basis voor gegevensverwerking door ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dwz vooral in de VS) of gegevensoverdracht daar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als ze worden overgedragen aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Met deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. De resolutie en de bijbehorende modelcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Analytics, zijn te vinden op: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Wij hopen u hiermee de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics te hebben kunnen geven. Als u meer wilt weten over de trackingservice, raden we u deze twee links aan: http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics rapporteert over demografische gegevens en interesses

We hebben de functies voor advertentierapporten in Google Analytics geactiveerd. Demografische en interesserapporten bevatten leeftijd, geslacht en interesses. Dit stelt ons in staat om een ​​beter beeld te krijgen van onze gebruikers zonder deze gegevens aan individuele mensen te kunnen toewijzen. U kunt meer te weten komen over de advertentiefuncties op https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

U kunt de activiteiten en informatie van uw Google-account gebruiken onder "Instellingen voor adverteren" op https://adssettings.google.com/authenticated eindig met een selectievakje.

Als je op het volgende klikt Deactivatielink u kunt voorkomen dat Google verdere bezoeken aan deze website registreert. Waarschuwing: Het verwijderen van cookies, het gebruik van de incognito/privémodus van uw browser of het gebruik van een andere browser zal ertoe leiden dat er opnieuw gegevens worden verzameld.

Google Analytics uitschakelen

Google Analytics Google Signals privacybeleid

We hebben de Google-signalen geactiveerd in Google Analytics. De bestaande Google Analytics-functies (advertentierapporten, remarketing, rapporten over verschillende apparaten en rapporten over interesses en demografische kenmerken) worden bijgewerkt om samengevatte en geanonimiseerde gegevens van u te ontvangen, op voorwaarde dat u gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account heeft toegestaan.

Het bijzondere eraan is dat het een cross-device tracking is. Dat betekent dat uw gegevens op alle apparaten kunnen worden geanalyseerd. Door Google-signalen te activeren, worden gegevens geregistreerd en gekoppeld aan het Google-account. Hierdoor kan Google bijvoorbeeld herkennen wanneer u een product op onze website bekijkt met een smartphone en het product pas later met een laptop aanschaft. Dankzij de activering van Google-signalen kunnen we cross-device remarketingcampagnes starten die anders niet mogelijk zouden zijn in deze vorm. Remarketing houdt in dat wij u ons aanbod ook op andere websites kunnen tonen.

In Google Analytics worden verdere bezoekersgegevens zoals locatie, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en gegevens over uw acties op onze website geregistreerd door de Google-signalen. Dit geeft Google betere advertentierapporten en meer nuttige informatie over uw interesses en demografische gegevens. Dit omvat uw leeftijd, welke taal u spreekt, waar u woont of tot welk geslacht u behoort. Daarnaast zijn er ook sociale criteria zoals je baan, je burgerlijke staat of je inkomen. Al deze functies helpen Google Analytics om groepen mensen of doelgroepen te definiëren.

De rapportages helpen ons ook om uw gedrag, uw wensen en interesses beter in te schatten. Hierdoor kunnen wij onze diensten en producten voor u optimaliseren en aanpassen. Standaard vervallen deze gegevens na 26 maanden. Houd er rekening mee dat deze gegevensverzameling alleen plaatsvindt als u gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account heeft toegestaan. Het zijn altijd geaggregeerde en anonieme gegevens en nooit individuele gegevens. U kunt deze gegevens beheren of verwijderen in uw Google-account.

IP-anonimisering van Google Analytics

We hebben de anonimisering van het IP-adres van Google Analytics op deze website geïmplementeerd. Deze functie is ontwikkeld door Google zodat deze website kan voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en aanbevelingen van de lokale gegevensbeschermingsautoriteiten als ze de opslag van het volledige IP-adres verbieden. De anonimisering of maskering van de IP vindt plaats zodra de IP-adressen aankomen in het gegevensverzamelingsnetwerk van Google Analytics en voordat de gegevens worden opgeslagen of verwerkt.

Meer informatie over IP-anonimisering vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Google Analytics-add-on voor gegevensverwerking

We hebben met Google een direct klantencontract afgesloten voor het gebruik van Google Analytics door de "Toevoeging aan gegevensverwerking" in Google Analytics te accepteren.

U kunt hier meer informatie vinden over de add-on voor gegevensverwerking voor Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Privacybeleid van Google Site Kit

Samenvatting van het privacybeleid van Google Site Kit
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken die gegevens bevatten zoals de locatie van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details vindt u hieronder en in het privacybeleid van Google Analytics.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte eigenschappen
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is Google Site Kit?

We hebben de WordPress-plug-in Google Site Kit van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. in onze website geïntegreerd. Voor het Europese gebied is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-services. Met Google Site Kit kunnen we snel en eenvoudig statistieken van verschillende Google-producten zoals Google Analytics direct in ons WordPress-dashboard bekijken. De tool of de tools die zijn geïntegreerd in de Google Site Kit verzamelen onder andere persoonlijke gegevens van u. In deze gegevensbeschermingsverklaring leggen we uit waarom we Google Site Kit gebruiken, hoe lang en waar gegevens worden opgeslagen en welke andere gegevensbeschermingsteksten in dit verband voor u relevant zijn.

Google Site Kit is een plug-in voor het inhoudbeheersysteem van WordPress. Met deze plug-in kunnen we belangrijke statistieken voor website-analyse rechtstreeks in ons dashboard bekijken. Dit zijn statistieken die worden verzameld door andere Google-producten. Vooral van Google Analytics. Naast Google Analytics kunnen ook de diensten Google Search Console, Page Speed ​​Insight, Google AdSense, Google Optimize en Google Tag Manager worden gekoppeld aan Google Site Kit.

Waarom gebruiken we Google Site Kit op onze website?

Als dienstverlener is het onze taak om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. U moet zich op uw gemak voelen op onze website en precies vinden wat u zoekt, snel en gemakkelijk. Statistische evaluaties helpen ons om u beter te leren kennen en ons aanbod af te stemmen op uw wensen en interesses. Voor deze evaluaties gebruiken we verschillende Google-tools. Site Kit maakt ons werk in dit opzicht veel gemakkelijker omdat we de statistieken van Google-producten in het dashboard kunnen bekijken en analyseren. We hoeven ons niet langer te registreren voor de betreffende tool. Site Kit biedt daardoor altijd een goed overzicht van de belangrijkste analysegegevens.

Welke gegevens slaat Google Site Kit op?

Als u actief heeft ingestemd met trackingtools in de cookiemelding (ook wel script of banner genoemd), zullen Google-producten zoals Google Analytics cookies plaatsen en worden uw gegevens, bijvoorbeeld over uw gebruikersgedrag, naar Google gestuurd, daar opgeslagen en verwerkt. . Dit omvat ook persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres.

We hebben afzonderlijke tekstgedeelten in deze gegevensbeschermingsverklaring voor meer gedetailleerde informatie over de afzonderlijke diensten. Bekijk bijvoorbeeld ons privacybeleid voor Google Analytics. Hier gaan we zeer zorgvuldig in op de verzamelde gegevens. U leest hoe lang Google Analytics gegevens bewaart, beheert en verwerkt, welke cookies kunnen worden gebruikt en hoe u gegevensopslag kunt voorkomen. We hebben ook onze eigen gegevensbeschermingsverklaringen met uitgebreide informatie voor andere Google-services zoals Google Tag Manager of Google AdSense.

Hieronder laten we u voorbeeldige Google Analytics-cookies zien die in uw browser kunnen worden ingesteld, op voorwaarde dat u in het algemeen toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking door Google. Houd er rekening mee dat deze cookies slechts een selectie zijn:

Naam: _ga
value:2.1326744211.152111893946-2
Doel: Standaard gebruikt analytics.js de _ga-cookie om de gebruikers-ID op te slaan. In feite wordt het gebruikt om onderscheid te maken tussen websitebezoekers.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gid
value:2.1687193234.152111893946-7
Doel: Deze cookie wordt ook gebruikt om onderscheid te maken tussen websitebezoekers.
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: _gat_gtag_UA_
value: 1
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te verlagen.
Vervaldatum: na 1 minuut

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Google slaat de gegevens die het verzamelt op zijn eigen Google-servers op die over de hele wereld worden verspreid. De meeste servers bevinden zich in de Verenigde Staten, dus het is heel gemakkelijk om uw gegevens daar ook op te slaan. Aan https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de precies zien waar het bedrijf servers inzet.

Gegevens die door Google Analytics worden verzameld, worden op een gestandaardiseerde manier 26 maanden bewaard. Uw gebruikersgegevens worden dan verwijderd. De bewaartermijn is van toepassing op alle gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificatie en advertentie-ID's.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

U heeft altijd het recht om informatie over uw gegevens te ontvangen, uw gegevens te laten verwijderen, corrigeren of beperken. U kunt cookies ook op elk moment in uw browser deactiveren, verwijderen of beheren. Hier laten we u de bijbehorende instructies zien voor de meest voorkomende browsers:

Chrome: verwijder, activeer en beheer cookies in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Houd er rekening mee dat wanneer u deze tool gebruikt, uw gegevens ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (inclusief de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daar niet zomaar worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties (zoals EU-modelcontractbepalingen) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener zijn.

rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Site Kit vereist uw toestemming, die we hebben verkregen met onze cookie-pop-up. Deze toestemming maakt hardop Artikel 6 par. 1 lit a AVG (toestemming) de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals deze kan optreden bij het verzamelen via webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een gerechtvaardigd belang om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Site Kit herkennen we websitefouten, identificeren we aanvallen en verbeteren we de winstgevendheid. De wettelijke basis hiervoor is: Artikel 6 lid 1 lit.f AVG (gerechtvaardigde belangen). Desalniettemin gebruiken we Google Site Kit alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt uw gegevens onder meer in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46, lid 2 en 3 AVG) als basis voor gegevensverwerking door ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dwz vooral in de VS) of gegevensoverdracht daar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als ze worden overgedragen aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Met deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. De resolutie en de bijbehorende modelcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die ook overeenkomen met de standaardcontractbepalingen voor Google Site Kit, zijn te vinden op: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Voor meer informatie over gegevensverwerking door Google raden we u aan de uitgebreide richtlijnen voor gegevensbescherming van Google te lezen op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Tag Manager privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Google Tag Manager
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Organisatie van de individuele trackingtools
📓 Verwerkte gegevens: De Google Tag Manager zelf slaat geen gegevens op. De gegevens worden vastgelegd door de tags van de gebruikte webanalysetools.
📅 Bewaartermijn: afhankelijk van de gebruikte webanalysetool
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is de Google Tag Manager?

Voor onze website gebruiken we de Google Tag Manager van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Deze Tag Manager is een van de vele nuttige marketingproducten van Google. Met behulp van de Google Tag Manager kunnen we codesecties van verschillende trackingtools die we op onze website gebruiken centraal integreren en beheren.

In deze gegevensbeschermingsverklaring willen we meer in detail uitleggen wat de Google Tag Manager doet, waarom we deze gebruiken en in welke vorm gegevens worden verwerkt.

De Google Tag Manager is een organisatietool waarmee we websitetags centraal en via een gebruikersinterface kunnen integreren en beheren. Tags zijn kleine stukjes code die bijvoorbeeld uw activiteiten op onze website vastleggen (volgen). Voor dit doel worden JavaScript-codesecties gebruikt in de broncode van onze site. De tags komen vaak uit de interne producten van Google zoals Google Ads of Google Analytics, maar ook tags van andere bedrijven kunnen via de beheerder worden geïntegreerd en beheerd. Dergelijke tags nemen verschillende taken op zich. U kunt browsergegevens verzamelen, marketingtools van gegevens voorzien, knoppen integreren, cookies instellen en ook gebruikers volgen op meerdere websites.

Waarom gebruiken we Google Tag Manager voor onze website?

Zoals het spreekwoord zegt: organisatie is het halve werk! En dat geldt natuurlijk ook voor het onderhoud van onze website. Om onze website zo goed mogelijk te maken voor jou en alle mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, hebben we verschillende tracking tools nodig zoals Google Analytics. De gegevens die door deze tools worden verzameld, laten ons zien wat u het meest interesseert, waar we onze diensten kunnen verbeteren en aan welke mensen we onze aanbiedingen moeten laten zien. En om deze tracking te laten werken, moeten we de bijbehorende JavaScript-code in onze website integreren. In principe zouden we elk codegedeelte van de afzonderlijke trackingtools afzonderlijk in onze broncode kunnen opnemen. Dit duurt echter relatief lang en het is gemakkelijk om dingen uit het oog te verliezen. Daarom gebruiken wij de Google Tag Manager. We kunnen de benodigde scripts eenvoudig integreren en vanaf één plek beheren. Daarnaast biedt de Google Tag Manager een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en is er geen programmeerkennis vereist. Zo houden we onze dagjungle op orde.

Welke gegevens worden door Google Tag Manager opgeslagen?

De Tag Manager zelf is een domein dat geen cookies plaatst en geen gegevens opslaat. Hij fungeert slechts als een "beheerder" van de geïmplementeerde tags. De gegevens worden geregistreerd door de individuele tags van de verschillende webanalysetools. De gegevens worden doorgestuurd naar de afzonderlijke trackingtools in Google Tag Manager en worden niet opgeslagen.

De situatie is echter heel anders met de geïntegreerde tags van de verschillende webanalysetools, zoals Google Analytics. Afhankelijk van de analysetool worden met behulp van cookies meestal verschillende gegevens over uw webgedrag verzameld, opgeslagen en verwerkt. Lees hiervoor onze gegevensbeschermingsteksten over de individuele analyse- en trackingtools die we op onze website gebruiken.

In de Tag Manager-accountinstellingen hebben we Google toestemming gegeven om geanonimiseerde gegevens van ons te ontvangen. Dit betreft echter alleen het gebruik en gebruik van onze Tag Manager en niet uw gegevens, die via de codesecties worden opgeslagen. We stellen Google en anderen in staat om geselecteerde gegevens in geanonimiseerde vorm te ontvangen. Daarom geven wij toestemming voor het anoniem doorgeven van onze websitegegevens. Ondanks lang onderzoek hebben we niet kunnen achterhalen welke samengevatte en geanonimiseerde gegevens precies worden doorgestuurd. In ieder geval zal Google alle informatie verwijderen die onze website zou kunnen identificeren. Google combineert de gegevens met honderden andere anonieme websitegegevens en creëert gebruikerstrends als onderdeel van benchmarkingmaatregelen. Benchmarking vergelijkt uw eigen resultaten met die van uw concurrenten. Op basis van de verzamelde informatie kunnen processen worden geoptimaliseerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Wanneer Google gegevens opslaat, worden deze gegevens opgeslagen op zijn eigen Google-servers. De servers zijn verspreid over de hele wereld. De meeste bevinden zich in Amerika. Onder https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de je kunt precies aflezen waar de Google-servers zich bevinden.

Hoe lang de individuele trackingtools uw gegevens opslaan, vindt u in onze individuele gegevensbeschermingsteksten voor de afzonderlijke tools.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

De Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, maar beheert tags van verschillende trackingwebsites. In onze gegevensbeschermingsteksten voor de afzonderlijke trackingtools vindt u gedetailleerde informatie over hoe u uw gegevens kunt verwijderen of beheren.

Houd er rekening mee dat wanneer u deze tool gebruikt, uw gegevens ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (inclusief de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daar niet zomaar worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties (zoals EU-modelcontractbepalingen) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener zijn.

rechtsgrondslag

Het gebruik van de Google Tag Manager vereist uw toestemming, die we hebben verkregen met onze cookie-pop-up. Deze toestemming maakt hardop Artikel 6 par. 1 lit a AVG (toestemming) de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals deze kan optreden bij het verzamelen via webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een gerechtvaardigd belang om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Tag Managers kan de winstgevendheid worden verbeterd. De wettelijke basis hiervoor is: Artikel 6 lid 1 lit.f AVG (gerechtvaardigde belangen). Wij gebruiken de Google Tag Manager alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt uw gegevens onder meer in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46, lid 2 en 3 AVG) als basis voor gegevensverwerking door ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dwz vooral in de VS) of gegevensoverdracht daar. Standaardcontractbepalingen (SCC) zijn sjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als ze worden overgedragen aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Met deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. De resolutie en de bijbehorende modelcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op de Google Tag Manager, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Als u meer wilt weten over de Google Tag Manager, raden we u de veelgestelde vragen aan op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

MailChimp ordergegevensverwerkingsovereenkomst

We hebben een addendumcontract voor gegevensverwerking gesloten met MailChimp. Dit contract dient om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en zorgt ervoor dat MailChimp zich houdt aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en uw persoonlijke gegevens niet doorgeeft aan derden.

U kunt meer informatie over dit contract vinden op https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Privacybeleid van Facebook

Samenvatting van het privacybeleid van Facebook
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: onze service optimaliseren
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals klantgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u hieronder in de verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Bewaartermijn: totdat de gegevens niet langer bruikbaar zijn voor Facebook-doeleinden
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat zijn Facebook-tools?

We gebruiken geselecteerde tools van Facebook op onze website. Facebook is een netwerk voor sociale media dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ierland. Met behulp van deze tools kunnen we jou en mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten het best mogelijke aanbod bieden.

Als uw gegevens worden verzameld en doorgestuurd via onze ingesloten Facebook-elementen of via onze Facebook-pagina (fanpagina), kunnen zowel wij als Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor. Facebook is als enige verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze gegevens. Onze gezamenlijke toezeggingen werden ook vastgelegd in een openbaar beschikbare overeenkomst https://www.facebook.com/legal/controller_addendum verankerd. Daarin staat bijvoorbeeld dat we je duidelijk moeten informeren over het gebruik van Facebook-tools op onze site. We zijn er ook verantwoordelijk voor dat de tools veilig in onze website worden geïntegreerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook daarentegen is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van bijvoorbeeld Facebook-producten. Als u vragen heeft over het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf. Als u de vraag aan ons stelt, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende Facebook-tools, welke gegevens naar Facebook worden gestuurd en hoe je deze gegevens kunt verwijderen.

Naast vele andere producten biedt Facebook ook de zogenaamde “Facebook Business Tools” aan. Dit is de officiële naam van Facebook. Maar aangezien de term nauwelijks bekend is, hebben we besloten ze gewoon Facebook-tools te noemen. Deze omvatten:

 • Facebook Pixel
 • sociale plug-ins (zoals de knop 'Vind ik leuk' of 'Delen')
 • Facebook Aanmelden
 • Account kit
 • API's (programmeerinterface)
 • SDK's (verzameling programmeertools)
 • Platformintegraties
 • Plugins
 • Codes
 • Specificatie
 • documentaires
 • Technologieën en diensten

Via deze tools breidt Facebook haar diensten uit en heeft het de mogelijkheid om informatie over gebruikersactiviteiten buiten Facebook te ontvangen.

Waarom gebruiken we Facebook-tools op onze website?

We willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van advertenties (Facebook-advertenties) kunnen we precies deze mensen bereiken. Om gebruikers passende advertenties te kunnen tonen, heeft Facebook echter informatie nodig over de wensen en behoeften van mensen. Informatie over gebruikersgedrag (en contactgegevens) wordt op onze website aan het bedrijf ter beschikking gesteld. Hierdoor verzamelt Facebook betere gebruikersgegevens en kan het geïnteresseerde mensen de juiste advertenties over onze producten of diensten laten zien. De tools maken zo gepersonaliseerde advertentiecampagnes op Facebook mogelijk.

Facebook noemt gegevens over uw gedrag op onze website "evenementgegevens". Deze worden ook gebruikt voor meet- en analysediensten. Zo kan Facebook namens ons 'campagnerapporten' aanmaken over de effectiviteit van onze advertentiecampagnes. Bovendien krijgen we door analyses een beter inzicht in hoe u onze diensten, website of producten gebruikt. Dit stelt ons in staat om uw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren met een aantal van deze tools. U kunt bijvoorbeeld de sociale plug-ins gebruiken om inhoud op onze site rechtstreeks op Facebook te delen.

Welke gegevens worden door Facebook-tools opgeslagen?

Door gebruik te maken van individuele Facebook-tools kunnen persoonlijke gegevens (klantgegevens) naar Facebook worden gestuurd. Afhankelijk van de gebruikte tools kunnen klantgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en IP-adres worden verzonden.

Facebook gebruikt deze informatie om de gegevens te vergelijken met de gegevens die het over jou heeft (als je een Facebook-lid bent). Zogenaamde hashing vindt plaats voordat klantgegevens naar Facebook worden verzonden. Dit betekent dat elk gegevensrecord van elke grootte wordt omgezet in een tekenreeks. Dit dient ook om gegevens te versleutelen.

Naast de contactgegevens worden ook "gebeurtenisgegevens" verzonden. "Evenementgegevens" betekent de informatie die we over u ontvangen op onze website. Bijvoorbeeld welke subpagina's u bezoekt of welke producten u bij ons koopt. Facebook deelt de informatie die het ontvangt niet met derden (zoals adverteerders), tenzij het bedrijf expliciete toestemming heeft of wettelijk verplicht is om dit te doen. "Evenementgegevens" kunnen ook worden gekoppeld aan contactgegevens. Hierdoor kan Facebook beter gepersonaliseerde advertenties aanbieden. Na het reeds genoemde matchingsproces verwijdert Facebook de contactgegevens.

Om advertenties geoptimaliseerd te kunnen leveren, gebruikt Facebook de evenementgegevens alleen als deze zijn gecombineerd met andere gegevens (die op een andere manier door Facebook zijn vastgelegd). Facebook gebruikt deze evenementgegevens ook voor veiligheids-, beschermings-, ontwikkelings- en onderzoeksdoeleinden. Veel van deze gegevens worden via cookies aan Facebook overgedragen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gegevens of informatie in browsers op te slaan. Afhankelijk van de gebruikte tools en of u lid bent van Facebook, worden er in uw browser een ander aantal cookies aangemaakt. In de beschrijvingen van de afzonderlijke Facebook-tools gaan we dieper in op individuele Facebook-cookies. Algemene informatie over het gebruik van Facebook-cookies vindt u ook op: https://www.facebook.com/policies/cookies.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Facebook bewaart in principe gegevens totdat deze niet meer nodig zijn voor de eigen diensten en Facebook-producten. Facebook heeft servers over de hele wereld waar zijn gegevens worden opgeslagen. Klantgegevens worden echter binnen 48 uur na vergelijking met uw eigen gebruikersgegevens verwijderd.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u het recht op informatie, correctie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens.

De gegevens worden alleen verwijderd als u uw Facebook-account volledig verwijdert. Zo verwijder je je Facebook-account:

1) Klik op Instellingen aan de rechterkant van Facebook.

2) Klik vervolgens op "Uw Facebook-informatie" in de linkerkolom.

3) Klik nu op "Deactivering en verwijdering".

4) Selecteer nu "Account verwijderen" en klik vervolgens op "Volgende en account verwijderen"

5) Voer nu uw wachtwoord in, klik op "Volgende" en vervolgens op "Account verwijderen"

De gegevens die Facebook via onze site ontvangt, worden onder meer opgeslagen met behulp van cookies (bijvoorbeeld voor sociale plug-ins). U kunt individuele of alle cookies in uw browser deactiveren, verwijderen of beheren. Afhankelijk van de browser die je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: verwijder, activeer en beheer cookies in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u eigenlijk geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd informeert wanneer er een cookie moet worden geplaatst. U kunt dus voor elk individueel cookie beslissen of u dit toestaat of niet.

rechtsgrondslag

Als u ermee heeft ingestemd dat uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde Facebook-tools, is deze toestemming de wettelijke basis voor gegevensverwerking (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). Uw gegevens worden in principe ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 lit.f AVG) opgeslagen en verwerkt in snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Toch gebruiken we de tools alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale-mediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden u daarom aan om onze gegevensbeschermingstekst over cookies aandachtig te lezen en de verklaring inzake gegevensbescherming of het Facebook-cookiebeleid te bekijken.

Facebook verwerkt uw gegevens onder meer in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46, lid 2 en 3 AVG) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers die zijn gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, vooral in de VS) of voor gegevensoverdracht daar. Standard Contractual Clauses (SCC) zijn sjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden overgedragen aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Met deze clausules verbindt Facebook zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. De resolutie en de bijbehorende modelcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die overeenkomen met de modelcontractbepalingen, zijn te vinden op: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

We hopen dat we u de belangrijkste informatie hebben gegeven over het gebruik en de gegevensverwerking door de Facebook-tools. Als je meer wilt weten over hoe Facebook je gegevens gebruikt, raden we de gegevensrichtlijnen aan op: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Facebook login privacybeleid

We hebben de praktische Facebook-login op onze website geïntegreerd. U kunt zich dus gemakkelijk bij ons aanmelden met uw Facebook-account zonder dat u nog een gebruikersaccount hoeft aan te maken. Als u besluit om u te registreren via de Facebook-login, wordt u doorgestuurd naar het sociale medianetwerk Facebook. Daar kunt u inloggen met uw Facebook-gebruikersgegevens. Deze inlogprocedure slaat gegevens over u en uw gebruikersgedrag op en verzendt deze naar Facebook.

Facebook gebruikt verschillende cookies om de gegevens op te slaan. Hieronder laten we u de belangrijkste cookies zien die in uw browser zijn ingesteld of al bestaan ​​wanneer u zich op onze pagina aanmeldt met de Facebook-login:

Naam: fr
value: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de social plug-in zo goed mogelijk werkt op onze website.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: datr
value: 4Jh7XUA2111893946SEmpsSfzCOO4JFFl
Doel: Facebook plaatst de "datr" -cookie wanneer een webbrowser toegang heeft tot facebook.com, en de cookie helpt bij het identificeren van inlogactiviteiten en het beschermen van gebruikers.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _js_datr
value: verwijderde
Doel: Facebook gebruikt deze sessiecookie voor trackingdoeleinden, zelfs als u geen Facebook-account heeft of bent uitgelogd.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Opmerking: De vermelde cookies zijn slechts een kleine selectie van de cookies die beschikbaar zijn voor Facebook. Andere cookies zijn _ fbp, sb of wd. Een volledige lijst is niet mogelijk omdat Facebook een groot aantal cookies heeft en ze variabel gebruikt.

De Facebook-login biedt u enerzijds een snel en eenvoudig registratieproces, anderzijds hebben we de mogelijkheid om gegevens te delen met Facebook. Dit stelt ons in staat om ons aanbod en onze promoties beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Gegevens die we op deze manier van Facebook ontvangen, zijn openbare gegevens zoals

 • Uw Facebook-naam
 • Uw profielfoto
 • een opgeslagen e-mailadres
 • Vriendenlijsten
 • Knopinformatie (bijv. Knop "Vind ik leuk")
 • Verjaardagsdatum
 • Taal
 • residentie

In ruil daarvoor verstrekken we Facebook informatie over uw activiteiten op onze website. Dit omvat informatie over het apparaat dat u gebruikt, welke subpagina's u bij ons bezoekt of welke producten u bij ons heeft gekocht.

Door Facebook Login te gebruiken, stemt u in met gegevensverwerking. U kunt deze overeenkomst op elk moment intrekken. Wilt u meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook, dan raden wij u de privacyverklaring van Facebook aan op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kunt u uw instellingen voor advertenties wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen verander jezelf.

Privacybeleid van Facebook sociale plug-ins

Op onze website zijn zogenaamde social plug-ins van Facebook Inc. geïnstalleerd. U herkent deze knoppen aan het klassieke Facebook-logo, zoals de "Vind ik leuk" -knop (hand met duim omhoog) of aan een duidelijk "Facebook plug-in" label. Een social plug-in is een klein onderdeel van Facebook dat is geïntegreerd in onze pagina. Elke plug-in heeft zijn eigen functie. De meest gebruikte functies zijn de bekende “Vind ik leuk” en “Delen” knoppen.

Facebook biedt de volgende sociale plug-ins aan:

 • "Opslaan" knop
 • Like-knop, delen, verzenden en citeren
 • Page plug-in
 • Reacties
 • Messenger-plug-in
 • Ingesloten berichten en videospeler
 • Groepsinvoegtoepassing

Auf https://developers.facebook.com/docs/plugins krijg meer informatie over hoe elke plug-in wordt gebruikt. We gebruiken de social plug-ins enerzijds om u een betere gebruikerservaring op onze site te bieden, en anderzijds omdat Facebook onze advertenties kan optimaliseren.

Als je een Facebook-account hebt of facebook.com al hebt bezocht, heeft Facebook al minstens één cookie in uw browser geplaatst. In dit geval stuurt uw browser via deze cookie informatie naar Facebook zodra u onze website bezoekt of interactie heeft met sociale plug-ins (bijv. De "Vind ik leuk" -knop).

De ontvangen informatie wordt binnen 90 dagen verwijderd of geanonimiseerd. Volgens Facebook omvatten deze gegevens uw IP-adres, welke website u heeft bezocht, de datum, tijd en andere informatie met betrekking tot uw browser.

Om te voorkomen dat Facebook tijdens uw bezoek aan onze website veel gegevens verzamelt en koppelt aan Facebook-gegevens, moet u zich tijdens uw bezoek aan de website bij Facebook afmelden.

Ben je niet ingelogd op Facebook of heb je geen Facebook-account, dan stuurt je browser minder informatie naar Facebook omdat je minder Facebook-cookies hebt. Desalniettemin kunnen gegevens zoals uw IP-adres of welke website u bezoekt, naar Facebook worden verzonden. We willen er uitdrukkelijk op wijzen dat we de exacte inhoud van de gegevens niet precies kennen. Op basis van onze huidige kennis proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over gegevensverwerking. Hoe Facebook de gegevens gebruikt, is ook te vinden in het gegevensbeleid van het bedrijf op https://www.facebook.com/about/privacy/update lezen.

De volgende cookies worden in uw browser ingesteld, tenminste wanneer u een website bezoekt met sociale plug-ins van Facebook:

Naam: dpr
value: niet gespecificeerd
Doel: Deze cookie wordt gebruikt zodat de social plug-ins op onze website werken.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: fr
value: 0jieyh4111893946c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Doel: De cookie is ook nodig om de plug-ins goed te laten werken.
Vervaldatum :: na 3 maanden

Opmerking: Deze cookies zijn na een test ingesteld, ook als u geen Facebook-lid bent.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kunt u uw instellingen voor advertenties wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen verander jezelf. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u terecht op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/in feite uw op gebruik gebaseerde online advertenties beheren. Daar heb je de mogelijkheid om providers te deactiveren of te activeren.

Als u meer wilt weten over de gegevensbescherming van Facebook, raden we u aan de eigen gegevensrichtlijnen van het bedrijf te raadplegen https://www.facebook.com/policy.php.

Privacybeleid van Instagram

Samenvatting van het privacybeleid van Instagram
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: onze service optimaliseren
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u hieronder in de verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Bewaartermijn: totdat Instagram de gegevens niet meer nodig heeft voor haar doeleinden
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is Instagram?

We hebben Instagram-functies geïntegreerd op onze website. Instagram is een social media platform van Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram is sinds 2012 een dochteronderneming van Facebook Inc. en is een van de Facebook-producten. Het insluiten van Instagram-inhoud op onze website wordt embedding genoemd. Dit stelt ons in staat om u inhoud zoals knoppen, foto's of video's van Instagram direct op onze website te tonen. Wanneer u websites op onze website bezoekt die een Instagram-functie hebben geïntegreerd, worden gegevens naar Instagram verzonden, opgeslagen en verwerkt. Instagram gebruikt dezelfde systemen en technologieën als Facebook. Uw gegevens worden dus verwerkt in alle Facebook-bedrijven.

Hieronder willen we u nader bekijken waarom Instagram gegevens verzamelt, welke gegevens het zijn en hoe u de gegevensverwerking grotendeels kunt controleren. Aangezien Instagram onderdeel is van Facebook Inc., halen we onze informatie enerzijds uit de Instagram-richtlijnen, maar ook uit de Facebook-datarichtlijnen zelf.

Instagram is een van de beroemdste sociale medianetwerken ter wereld. Instagram combineert de voordelen van een blog met de voordelen van audiovisuele platforms zoals YouTube of Vimeo. Je kunt foto's en korte video's uploaden naar "Insta" (zoals veel van de gebruikers het platform terloops noemen), ze bewerken met verschillende filters en ze ook verspreiden op andere sociale netwerken. En als je zelf niet actief wilt zijn, kun je alleen andere interessante gebruikers volgen.

Waarom gebruiken we Instagram op onze website?

Instagram is het sociale mediaplatform dat de afgelopen jaren echt door het dak is gegaan. En natuurlijk reageerden we ook op deze hausse. We willen dat u zich zo comfortabel mogelijk voelt op onze website. Daarom is een gevarieerde voorbereiding van onze inhoud voor ons vanzelfsprekend. Dankzij de embedded Instagram-functies kunnen we onze content verrijken met nuttige, grappige of spannende content uit de Instagram-wereld. Aangezien Instagram een ​​dochteronderneming van Facebook is, kunnen de verzamelde gegevens ook nuttig zijn voor gepersonaliseerde advertenties op Facebook. Dit betekent dat onze advertenties alleen mensen krijgen die echt geïnteresseerd zijn in onze producten of services.

Instagram gebruikt de verzamelde gegevens ook voor meet- en analysedoeleinden. We krijgen samengevatte statistieken en daarmee meer inzicht in uw wensen en interesses. Het is belangrijk op te merken dat deze rapporten u niet persoonlijk identificeren.

Welke gegevens slaat Instagram op?

Als u een van onze pagina's tegenkomt die ingebouwde Instagram-functies heeft (zoals Instagram-afbeeldingen of plug-ins), maakt uw browser automatisch verbinding met de Instagram-servers. Gegevens worden naar Instagram gestuurd, opgeslagen en verwerkt. Het maakt niet uit of je een Instagram-account hebt of niet. Dit omvat informatie over onze website, over uw computer, over aankopen, over advertenties die u ziet en hoe u ons aanbod gebruikt. De datum en tijd van uw interactie met Instagram worden ook opgeslagen. Als u een Instagram-account heeft of bent ingelogd, slaat Instagram aanzienlijk meer gegevens over u op.

Facebook maakt onderscheid tussen klantgegevens en gebeurtenisgegevens. We gaan ervan uit dat dit precies het geval is met Instagram. Klantgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en IP-adres. Deze klantgegevens worden alleen naar Instagram verzonden als deze vooraf zijn "gehasht". Hashing houdt in dat een gegevensrecord wordt omgezet in een tekenreeks. Hiermee kunt u de contactgegevens versleutelen. Bovendien worden ook de bovengenoemde "gebeurtenisgegevens" verzonden. Facebook - en dus ook Instagram - verstaat onder "gebeurtenisgegevens" gegevens over uw gebruikersgedrag. Ook kan het voorkomen dat contactgegevens worden gecombineerd met gebeurtenisgegevens. De verzamelde contactgegevens worden vergeleken met de gegevens die Instagram al over jou heeft.

De verzamelde gegevens worden naar Facebook verzonden via kleine tekstbestanden (cookies), die meestal in uw browser worden ingesteld. Afhankelijk van de gebruikte Instagram-functies en of je zelf een Instagram-account hebt, worden verschillende hoeveelheden data opgeslagen.

We gaan ervan uit dat gegevensverwerking op Instagram op dezelfde manier werkt als op Facebook. Dat betekent: als je een Instagram-account hebt of www.instagram.com bezocht, heeft Instagram ten minste één cookie geplaatst. Als dit het geval is, stuurt jouw browser via de cookie informatie naar Instagram zodra je in aanraking komt met een Instagram-functie. Deze gegevens worden uiterlijk na 90 dagen (na afstemming) verwijderd of geanonimiseerd. Hoewel we intensief hebben gewerkt met de gegevensverwerking van Instagram, kunnen we niet precies zeggen welke gegevens Instagram verzamelt en opslaat.

Hieronder laten we u cookies zien die in uw browser zijn ingesteld, tenminste wanneer u op een Instagram-functie klikt (zoals een knop of een insta-afbeelding). Bij onze test gaan we ervan uit dat je geen Instagram-account hebt. Als je bij Instagram bent ingelogd, worden er natuurlijk aanzienlijk meer cookies in je browser geplaatst.

Deze cookies zijn gebruikt in onze test:

Naam: csrftoken
value: ""
Doel: Deze cookie is hoogstwaarschijnlijk om veiligheidsredenen ingesteld om vervalsing van verzoeken te voorkomen. Meer precies konden we er niet achter komen.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: mid
value: ""
Doel: Instagram gebruikt deze cookie om haar eigen diensten en aanbiedingen binnen en buiten Instagram te optimaliseren. De cookie specificeert een uniek gebruikers-ID.
Vervaldatum: aan het einde van de sessie

Naam: fbsr_111893946124024
value: geen informatie
Doel: Deze cookie slaat het inlogverzoek op voor gebruikers van de Instagram-app.
Vervaldatum: aan het einde van de sessie

Naam: RUR
value: ATN
Doel: Het is een Instagram-cookie die zorgt voor functionaliteit op Instagram.
Vervaldatum: aan het einde van de sessie

Naam: Urlgen
value: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111893946”
Doel: Deze cookie dient de marketingdoeleinden van Instagram.
Vervaldatum: aan het einde van de sessie

Opmerking: We kunnen hier niet beweren volledig te zijn. Welke cookies in individuele gevallen worden geplaatst, hangt af van de ingebouwde functies en uw gebruik van Instagram.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Instagram deelt de ontvangen informatie tussen de Facebook-bedrijven met externe partners en met mensen met wie je wereldwijd contact hebt. De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met onze eigen gegevensrichtlijnen. Uw gegevens worden onder meer om veiligheidsredenen verspreid op Facebook-servers over de hele wereld. De meeste van deze servers bevinden zich in de Verenigde Staten.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

Dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op informatie, draagbaarheid, correctie en verwijdering van uw gegevens. Je kunt je gegevens beheren in Instagram-instellingen. Als u uw gegevens op Instagram volledig wilt verwijderen, moet u uw Instagram-account permanent verwijderen.

Zo verwijder je je Instagram-account:

Open eerst de Instagram-app. Ga naar beneden op je profielpagina en klik op "Help". Nu kom je op de website van het bedrijf. Klik op de website op "Account beheren" en vervolgens op "Uw account verwijderen".

Als je je account volledig verwijdert, verwijdert Instagram berichten zoals je foto's en statusupdates. Informatie die andere mensen over u hebben gedeeld, maakt geen deel uit van uw account en wordt daarom niet verwijderd.

Zoals hierboven vermeld, slaat Instagram uw gegevens voornamelijk op via cookies. U kunt deze cookies beheren, deactiveren of verwijderen in uw browser. Afhankelijk van je browser werkt de administratie altijd net even anders. Hier laten we u de instructies van de belangrijkste browsers zien.

Chrome: verwijder, activeer en beheer cookies in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser in principe ook zo instellen dat u altijd op de hoogte bent wanneer er een cookie moet worden geplaatst. Dan kun je altijd individueel beslissen of je de cookie wilt toestaan ​​of niet.

rechtsgrondslag

Als u ermee heeft ingestemd dat uw gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen via geïntegreerde sociale-media-elementen, is deze toestemming de wettelijke basis voor gegevensverwerking (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). Uw gegevens worden in principe ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 lit.f AVG) opgeslagen en verwerkt in snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. We gebruiken de geïntegreerde social media-elementen alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale-mediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden u daarom aan om onze gegevensbeschermingstekst over cookies aandachtig te lezen en de verklaring inzake gegevensbescherming of de cookierichtlijnen van de betreffende serviceprovider te bekijken.

Instagram en Facebook verwerken onder andere ook gegevens in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie als basis voor gegevensverwerking door ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dwz vooral in de VS) of gegevensoverdracht daar (= Art. 46, Paragraaf 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Facebook om te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Het besluit en de clausules vindt u hier: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

We hebben geprobeerd je de belangrijkste informatie te geven over de gegevensverwerking door Instagram. Aan https://help.instagram.com/519522125107875
je kunt de datarichtlijnen van Instagram van dichterbij bekijken.

Audio en video

Samenvatting van het audio- en videoprivacybeleid
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: onze service optimaliseren
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsteksten hieronder.
📅 Bewaartermijn: gegevens worden over het algemeen bewaard zolang ze nodig zijn voor het servicedoel
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat zijn audio- en video-elementen?

Wij hebben audio- en video-elementen in onze website geïntegreerd zodat u direct via onze website video's kunt bekijken of naar muziek/podcasts kunt luisteren. De inhoud wordt geleverd door serviceproviders. Alle inhoud wordt ook verkregen van de respectieve servers van de provider.

Dit zijn geïntegreerde functionele elementen van platforms zoals YouTube, Vimeo of Spotify. Het gebruik van deze portals is meestal gratis, maar betaalde content kan ook worden gepubliceerd. Met behulp van deze geïntegreerde elementen kunt u de betreffende inhoud op onze website beluisteren of bekijken.

Als u audio- of video-elementen op onze website gebruikt, kunnen uw persoonlijke gegevens ook door de dienstverleners worden verzonden, verwerkt en opgeslagen.

Waarom gebruiken we audio- en video-elementen op onze website?

Uiteraard willen wij u op onze website het beste aanbod doen. En we zijn ons ervan bewust dat inhoud niet langer alleen wordt overgebracht in tekst en statische afbeeldingen. In plaats van u alleen een link naar een video te geven, bieden wij u audio- en videoformaten rechtstreeks op onze website aan die vermakelijk of informatief zijn en idealiter zelfs beide. Dit breidt onze service uit en maakt het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot interessante inhoud. Zo bieden wij naast onze teksten en afbeeldingen ook video- en/of audiocontent aan.

Welke gegevens worden opgeslagen door audio- en video-elementen?

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die bijvoorbeeld een ingesloten video heeft, maakt uw server verbinding met de server van de serviceprovider. Daarbij worden uw gegevens ook overgedragen aan de externe provider en daar opgeslagen. Sommige gegevens worden verzameld en opgeslagen, ongeacht of u een account bij de externe provider hebt of niet. Dit omvat meestal uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en andere algemene informatie over uw apparaat. De meeste providers verzamelen ook informatie over uw webactiviteit. Denk hierbij aan de duur van de sessie, het bouncepercentage, op welke button je hebt geklikt of via welke website je gebruik maakt van de dienst. Al deze informatie wordt meestal opgeslagen via cookies of pixeltags (ook wel webbakens genoemd). Gepseudonimiseerde gegevens worden meestal opgeslagen in cookies in uw browser. Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, kunt u altijd vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende aanbieder.

Duur van de gegevensverwerking

Hoe lang de gegevens precies op de servers van de externe aanbieder worden opgeslagen, kunt u verderop in de gegevensbeschermingstekst van de betreffende tool of in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder vinden. In principe worden persoonsgegevens alleen verwerkt zolang dit absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of producten. Dit geldt meestal ook voor externe aanbieders. In de meeste gevallen kunt u ervan uitgaan dat bepaalde gegevens meerdere jaren op de servers van de externe providers worden bewaard. Gegevens kunnen voor verschillende tijdsduur worden opgeslagen, vooral in cookies. Sommige cookies worden verwijderd nadat u de website verlaat, andere kunnen enkele jaren in uw browser worden bewaard.

recht op

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of externe providers op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook het verzamelen van gegevens door cookies voorkomen door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van intrekking blijft onaangetast.

Aangezien de geïntegreerde audio- en videofuncties op onze site meestal ook cookies gebruiken, dient u ook ons ​​algemene privacybeleid over cookies te lezen. Meer informatie over de verwerking en opslag van uw gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve derde partijen.

rechtsgrondslag

Als u ermee heeft ingestemd dat uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen met behulp van geïntegreerde audio- en video-elementen, wordt deze toestemming beschouwd als de wettelijke basis voor gegevensverwerking (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). Uw gegevens worden in principe ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 lit.f AVG) opgeslagen en verwerkt in snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. We gebruiken de geïntegreerde audio- en video-elementen alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Privacybeleid van YouTube

Samenvatting van het privacybeleid van YouTube
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: onze service optimaliseren
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u hieronder in deze privacyverklaring.
📅 Bewaartermijn: gegevens worden over het algemeen bewaard zolang ze nodig zijn voor het servicedoel
​ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is YouTube?

We hebben YouTube-video's op onze website geïnstalleerd. Zodat we u direct op onze site interessante video's kunnen presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming is van Google. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt met een ingesloten YouTube-video, maakt uw browser automatisch verbinding met de YouTube- of Google-servers. Er worden verschillende gegevens overgedragen (afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking in Europa.

Hieronder willen we in meer detail uitleggen welke gegevens worden verwerkt, waarom we YouTube-video's hebben geïntegreerd en hoe u uw gegevens kunt beheren of verwijderen.

Op YouTube kunnen gebruikers gratis video's bekijken, beoordelen, becommentariëren en uploaden. YouTube is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste socialemediakanalen ter wereld. Om ervoor te zorgen dat we video's op onze website kunnen weergeven, biedt YouTube een codefragment dat we op onze website hebben geïnstalleerd.

Waarom gebruiken we YouTube-video's op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste content. We streven ernaar om u de best mogelijke gebruikerservaring op onze website te bieden. En natuurlijk mogen interessante video's niet ontbreken. Met behulp van onze ingesloten video's bieden we u naast onze teksten en afbeeldingen ook andere nuttige inhoud. Daarnaast is onze website dankzij de embedded video's beter vindbaar op de Google zoekmachine. Zelfs als we advertenties plaatsen via Google Ads, kan Google dankzij de verzamelde gegevens deze advertenties eigenlijk alleen tonen aan mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen.

Welke gegevens slaat YouTube op?

Zodra u een van onze pagina's bezoekt waarop een YouTube-video is geïnstalleerd, plaatst YouTube in ieder geval een cookie die uw IP-adres en onze URL opslaat. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw interacties op onze website meestal met cookies aan uw profiel koppelen. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of uw internetprovider. Aanvullende gegevens kunnen contactgegevens, eventuele beoordelingen, het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten op YouTube omvatten.

Als u niet bent ingelogd op een Google-account of een YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatie die is gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. Zo blijft de taalinstelling van uw voorkeur behouden. Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden geplaatst.

In de volgende lijst tonen we cookies die zijn ingesteld in een test in de browser. Enerzijds tonen we cookies die zijn ingesteld zonder een geregistreerd YouTube-account. Aan de andere kant tonen we cookies die zijn ingesteld met een geregistreerd account. De lijst kan niet claimen volledig te zijn, omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
value: b9-CV6ojI5Y111893946-1
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: PREF
value: f1 = 50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google gebruikt PREF om statistieken te krijgen over hoe u YouTube-video's op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
value: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om de GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
value: 95Chz8bagyU
Doel: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze website te schatten (met ingebouwde YouTube-video).
Vervaldatum: na 8 maanden

Andere cookies die worden ingesteld wanneer je bent ingelogd met je YouTube-account:

Naam: APISID
value: zILlvClZSkqGsSwI / AU1aZI6HY7111893946-
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een ​​profiel aan te maken over uw interesses. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: TOESTEMMING
value: JA + AT.de + 20150628-20-0
Doel: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker voor het gebruik van verschillende Google-services. CONSENT dient ook als beveiliging om gebruikers te controleren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: HSID
value: AcRwpgUik9Dveht0I
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een ​​profiel aan te maken over uw interesses. Deze gegevens helpen bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
value: AFmmF2swRQIhALl6aL ...
Doel: Deze cookie slaat informatie op over uw inloggegevens.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SAPISID
value: 7oaPxoG-pZsJuuF5 / AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Doel: Deze cookie werkt door uw browser en apparaat op unieke wijze te identificeren. Het wordt gebruikt om een ​​profiel te maken over uw interesses.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SID
value: oQfNKjAsI111893946-
Doel: Deze cookie slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogtijd op in digitaal ondertekende en gecodeerde vorm.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SIDCC
value: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Doel: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en welke advertenties u mogelijk heeft gezien voordat u onze website bezocht.
Vervaldatum: na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

De gegevens die YouTube van je ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op de servers van Google. De meeste van deze servers bevinden zich in Amerika. Onder https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de  zie precies waar de datacenters van Google zich bevinden. Uw gegevens worden verspreid op de servers. Hierdoor zijn de gegevens sneller op te roepen en beter beschermd tegen manipulatie.

Google slaat de verzamelde gegevens op voor verschillende tijdsperioden. U kunt bepaalde gegevens op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte tijd automatisch verwijderd en andere worden lange tijd door Google bewaard. Sommige gegevens (zoals items uit 'Mijn activiteit', foto's of documenten, producten) die zijn opgeslagen in uw Google-account, worden opgeslagen totdat u ze verwijdert. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u nog steeds bepaalde gegevens verwijderen die zijn gekoppeld aan uw apparaat, browser of app.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

In principe kunt u gegevens in het Google-account handmatig verwijderen. Met de automatische verwijderingsfunctie van locatie- en activiteitsgegevens, geïntroduceerd in 2019, wordt informatie opgeslagen, afhankelijk van uw beslissing - 3 of 18 maanden en vervolgens verwijderd.

Ongeacht of u een Google-account heeft of niet, u kunt uw browser zo configureren dat Google cookies verwijdert of deactiveert. Dit werkt op verschillende manieren, afhankelijk van de browser die u gebruikt. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: verwijder, activeer en beheer cookies in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u eigenlijk geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd informeert wanneer er een cookie moet worden geplaatst. U kunt dus voor elk individueel cookie beslissen of u dit toestaat of niet.

rechtsgrondslag

Als u ermee heeft ingestemd dat uw gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde YouTube-elementen, is deze toestemming de wettelijke basis voor gegevensverwerking (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). Uw gegevens worden in principe ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 lit.f AVG) opgeslagen en verwerkt in snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Desalniettemin gebruiken we de geïntegreerde YouTube-elementen alleen als u uw toestemming hebt gegeven. YouTube plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden u daarom aan om onze gegevensbeschermingstekst over cookies aandachtig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of het cookiebeleid van de betreffende serviceprovider te bekijken.

YouTube verwerkt onder andere ook gegevens in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie op dit moment geen passend beschermingsniveau bestaat voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking door ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, vooral in de VS) of de gegevensoverdracht daar, gebruikt YouTube standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de EU-commissie (= art. 46, Paragraaf 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten YouTube om te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Het besluit en de clausules vindt u hier: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Aangezien YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gemeenschappelijk privacybeleid. Als u meer wilt weten over de omgang met uw gegevens, raden wij u de verklaring inzake gegevensbescherming aan op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Privacybeleid YouTube-abonneerknop

We hebben de YouTube-abonneerknop op onze website geïntegreerd. Je herkent de knop meestal aan het klassieke YouTube-logo. Het logo toont de woorden "Abonneren" of "YouTube" tegen een rode achtergrond in witte letters en links ervan het witte "Play-symbool". De knop kan ook in een ander ontwerp worden weergegeven.

Ons YouTube-kanaal biedt je altijd grappige, interessante of spannende video's. Met de ingebouwde "abonneerknop" kunt u zich rechtstreeks vanaf onze website op ons kanaal abonneren en hoeft u niet naar de YouTube-website te gaan. We willen uw toegang tot onze uitgebreide inhoud zo gemakkelijk mogelijk maken. Houd er rekening mee dat YouTube uw gegevens kan opslaan en verwerken.

Als je een ingebouwde abonnementsknop op onze site ziet, stelt YouTube - volgens Google - minstens één cookie in. Deze cookie slaat uw IP-adres en onze URL op. YouTube kan op deze manier ook informatie vinden over uw browser, uw geschatte locatie en uw vooraf ingestelde taal. In onze test zijn de volgende vier cookies ingesteld zonder dat u op YouTube bent ingelogd:

Naam: YSC
value: b9-CV6ojI5111893946Y
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: PREF
value: f1 = 50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google gebruikt PREF om statistieken te krijgen over hoe u YouTube-video's op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
value: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om de GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
value: 11189394695Chz8bagyU
Doel: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze website te schatten (met ingebouwde YouTube-video).
Vervaldatum: na 8 maanden

Opmerking: Deze cookies zijn na een test geplaatst en kunnen niet beweren dat ze volledig zijn.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube veel van uw acties / interacties op onze website opslaan met behulp van cookies en deze toewijzen aan uw YouTube-account. Dit geeft YouTube bijvoorbeeld informatie over hoe lang u op onze website surft, welk browsertype u gebruikt, welke schermresolutie u verkiest of welke acties u onderneemt.

YouTube gebruikt deze gegevens enerzijds om haar eigen diensten en aanbiedingen te verbeteren, en anderzijds om analyses en statistieken te leveren aan adverteerders (die Google Ads gebruiken).

Op alle teksten rust copyright.

Bron: Gemaakt met de Privacygenerator door AdSimple

taxi

Terugbelservice

taxi

Terugbelservice